• Вторник, 10 Февруари 2009 12:09
 
РАЗРЕШАВАНЕ ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ, ПРИ КОЕТО СЕ ВЛОШАВАТ УСЛОВИЯТА ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ПОРАДИ ЛИПСА НА ДРУГА ТЕХНИЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ ИЛИ КОГАТО ДРУГО ТЕХНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ Е ЯВНО ИКОНОМИЧЕСКИ НЕЦЕЛЕСЪОБРАЗНО

Правно основание

Закон за устройство на територията

Характеристика

Поместеното изложение указва редът и условията за разрешаване от министъра на регионалното развитие и благоустройството за учредяване на право на преминаване, при което се влошават условията за застрояване и ползване на държавни поземлени имоти, поради липса на друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.

С правото на преминаване не могат да се влошават условията за застрояване на поземлените имоти, да се препятства установеният начин на трайно ползване на поземлените имоти и да се засягат разрешени строежи или съществуващи сгради, освен ако това не е изрично уговорено между собствениците с договор. Влошаване в условията за застрояване и ползване на държавни или общински поземлени имоти при учредяване право на преминаване към други имоти може да се допусне по изключение, поради липса на друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно. За държавните поземлени имоти разрешението се дава от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

В разглежданата услуга се засягат случаите, когато компетентността е предоставена на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

II. Заявител

Инициатор е собственикът на поземления имот, който ще се обслужва от учреденото право на преминаване.

III. Вътрешен ход на административната услуга

При липса на друга техническа възможност за преминаване до поземлен имот собственикът му подава молба до кмета на общината (областния управител) за издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот.

По принцип право на преминаване през чужд поземлен имот се учредява с писмен договор с нотариална заверка на подписите. Когато не е постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти и друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, правото на преминаване през чужди поземлени имоти се учредява със заповед на кмета на общината.

Когато следва да се допусне по изключение право на преминаване поради липса на друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно и когато става въпрос за държавни поземлени имоти министърът на регионалното развитие и благоустройството дава разрешение за това.