Промяна предназначението на земеделските земи

  • Вторник, 10 Февруари 2009 12:03Правно основание

Закон за опазване на земеделските земи

Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи


Характеристика

Настоящото изложение има за цел да укаже реда и условията за извършване на промяна на предназначението на земеделските земи. Промяната на предназначението се извършва с цел използване на земята за неземеделски нужди или включване й в граници на населено място.


Процедура:
  
1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е областна дирекция "Земеделие и гори" към Министерството на земеделието и горите.

2. Заявител

Заявител на административната услуга може да бъде собственик на имота или заинтересовано лице.

3. Необходими документи

За извършване на услугата заявителят следва да подаде писмено искане, към което се прилагат подробен устройствен план и други документи, определени от комисията към областната дирекция "Земеделие и гори".

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заинтересованото лице трябва да отправи искането си до:

- комисията към областната дирекция "Земеделие и гори" по местонахождение на имота, когато исканата площ е до 50 дка;
- комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието и горите - за останалите случаи.

Срокът за издаване на решение на комисията е тридесет работни дни. Решението може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

5. Такси

При внасяне на искане за промяната на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди за разглеждане в комисиите, се заплаща еднократно такса в размер на 30 лв. за обекти с площ до 50 дка и 100 лв. за обекти с площ над 50 дка.

Таксата за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди се определя по Раздел II от Тарифата за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи.

5 коментара

  1. Може ли ако дам земеделска земя под наем или аренда с предназначение нива, след време арендатора, който няма намерение да я обработва да и смени предназначението без мое знание.
  2. Основана през 1993 г., румънски частни RURIS е motoutilaje производител, обхващащи цялата гама от работа, необходима за microagricultura: motoferastraie, Градина фрези, косене, косачка, помпи, ел. генератори, атомизирани. Motooul ни усилия МИК ПЪТНА богат "ни доведе до създаването на продукти с висока надеждност, висока производителност и лесно да се справя. Въпреки, че сме партньори, които ни представляват в значителна част от окръга, ние се стремим да разширим обхвата на продуктите RURIS, в национален мащаб. С всяка година, увеличаване на класификацията на продуктите, за да покриват цялата гама от оборудване, необходими във всяко домакинство. Опитът в продължение на 15 години, както и към мрежата на разрешените обслужващите звена, гарантират на нашите клиенти качествени продукти и услуги, предлагани от RURIS. За контакти: СК RURIS Impex SRL, Крайова, тел.: 0351.46.46.32, www.ruris.ro
  3. До Claudia: Искане за промяна на предназначението на земеделската земя може да се направи от собствениците или от нотариално упълномощено от тях лице. В пълномощното се упоменава конкретния имот(и), за който ще се прави процедурата. За повече подробности Глава пета. от ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (чл.20а ал.1).
  4. може ли от земеделска земя да се промени предназна4ението и да се изгради пло6тадка за сортиране и балиране на ПЕ ПЕТ бутилки и впп (хартия)
  5. Може, но процедурата в РИОСВ ще ти излезе солена.

Добавете коментар