ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПРАВКИ ОТ РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА

  • Вторник, 10 Февруари 2009 11:59


Правно основание

Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

Наредба № 3 от 16 февруари 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (Наредба № 3)

Характеристика

Целта на административната услуга е да укаже реда и условията за предоставяне на справки от регистъра на лицата, правоспособни да изпълняват дейности по кадастъра. По реда на настоящата административна услуга се предоставят:

- писмена справка от партидата на едно правоспособно лице;

- обобщена писмена справка по териториален признак от партидите на повече от едно правоспособно лице;

- обобщена писмена справка по определен показател от партидите на повече от едно правоспособно лице;

- предоставяне на списък на всички правоспособни лица;

- предоставяне на списък на заличените от регистъра правоспособни лица.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган да извърши услугата е Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

2. Заявител

Право да поиска дадена справка има всяко заинтересовано лице.

3. Необходими документи

Заявителят следва да подаде заявление за предоставяне на исканата услуга, както и копие от платежния документ.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Длъжностното лице по чл. 18, ал. 4 от Правилата за организация на административното обслужване в Агенцията по геодезия, картография и кадастър (одобрени със заповед № РД-13-141 от 27 октомври 2006 г.) издава справки от регистъра на лицата, правоспособни да изпълняват дейности по кадастъра. Срокът за издаване справки от регистъра на лицата, правоспособни да изпълняват дейности по кадастъра е 1 ден.

5. Такси

Разходите за предоставяне на услугата се извършват по тарифа, определена със заповед № 300-104 от 11.07.2002 г.на изпълнителния директор на агенцията.

0 коментара

Добавете коментар