ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПИСЪК С КООРДИНАТИ НА ПОДРОБНИ ТОЧКИ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 11:58


Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и от областните управители (Тарифа № 14)

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже реда, по който се издава документ, отразяващ актуалното състояние на основните кадастрални данни за точките от работната геодезическа основа.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентна да издаде списък с координатите на подробни точки е Службата по геодезия, картография и кадастъра (СГКК) по местонахождението на имота.

2. Заявител

Лицата, които могат да искат издаване на списък, са физическите и юридически лица притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право. Заявлението се подава лично или чрез пълномощник, а също така и от правоспособно лице, на което е възложено изработването на проекта.

3. Необходими документи

- заявление;

- копие от документ за платена такса.

4. Вътрешен ход на услугата

Заявлението/искането се адресира до СГКК по местонахождение на недвижимия имот. Ако изискваните документи са налице и нямат недостатъци,подадени са от заинтересованото лице или негов представител, а също така и от правоспособното лице, на което е възложено изработването на проекта, регистрацията на искането се извършва в момента на подаването на документите. Заявлението се предава на съответния служител от СГКК, упълномощен да извърши съответната услуга. След като бъде изготвен, списъкът с координатите на подробните точки се предава на служителя, работещ в приемната. Предаването на списъка се отбелязва в регистъра за справки и услуги. Срокът за извършване на услугата е нормативно установен в раздел VI Тарифа № 14 и е 3-дневен.

Забележка: Служителите на СГКК могат д откажат да извършат административната услуга при липса на правен интерес.

5. Оспорване на отказа да се извърши административната услуга

Отказът на служителите на СГКК да издадат индивидуален административен акт се оспорва по административен ред, регламентиран в АПК. Жалбата се подава чрез СГКК до изпълнителния директор на АГКК. Тя трябва да е в писмена форма. Подава се в 14-дневен срок от съобщаването на заинтересованото лице, респективни в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е трябвало да се произнесе (при мълчалив отказ). Издаденият административен акт може да се преразгледа и да се оттегли в 7 дневен срок от получаването на жалбата от органа, който е издал акта, той може да отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му. Когато началникът на СГКК не намери основание за пререшаване на въпроса, той незабавно изпраща жалбата или протеста заедно с цялата преписка за решаване от изпълнителния директор. В двуседмичен срок от получаване на преписката изпълнителният директор на АГКК се произнася с мотивирано решение, с което обявява оспореният акт за нищожен, отменя го изцяло или отчасти като незаконосъобразен, или нецелесъобразен, или отхвърля жалбата.

6. Такси

Таксите са определени в раздел VI на Тарифа № 14. Заплатена такса при отказ да се извърши административна услуга не се възстановява. За предоставяне на списък с координати на подробни точки се събира такса по 0,70 лв. за една точка. Ако се иска експресно извършване на услугата, тя се изпълнява за един ден при заплащане на такса в размер 150 на сто и за 4 часа - при заплащане на такса в троен размер.

0 коментара

Добавете коментар