ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ И ДАННИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ, КАРТОГРАФСКИ И КАДАСТРАЛЕН ФОНД (ГЕОКАРТФОНД)

  • Вторник, 10 Февруари 2009 11:57


Правно основание

Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

Закон за геодезията и картографията (ЗГК)

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14)

Характеристика

Целта на административната услуга е да укаже реда и условията за предоставяне за ползване на материали и данни от одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри, съхранявани в Държавният геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), включително в Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК), съгласно чл. 20, ал. 2 от ЗГК, както и материали и данни от досиетата на установените землищни граници. По реда на настоящата административна услуга се предоставят следните материали и данни:

- координати на геодезически основни точки;

- координати и коти на геодезически основни точки;

- описание и кота на нивелачен репер;

- данни от гравиметрични или магнитни точки;

- данни от мареографните станции;

- схема на основната геодезическа и нивелачна мрежа в М 1:25 000;

- копие от форма 50 за изработване на карта в М 1:5000 или 1:10 000;

- едноцветни офсетови отпечатъци в М 1:5000;

- многоцветни офсетови отпечатъци в М 1:5000;

- едноцветни офсетови отпечатъци в М 1:10 000;

- многоцветни офсетови отпечатъци в М 1:10 000;

- скица от архивен план;

- копие от имотна или планиметражна ведомост или от парцеларен списък;

- географски координати на точка, определени от топографска карта;

- ксерокопие от стар кадастрален или комасационен план в М 1:2000;

- топографски или издателски оригинали от ЕТК М 1:5000 и 1:10 000 за временно ползване;

- координати и коти, включително реперни данни, на точки от работната геодезическа мрежа на предходни кадастрални планове и планове за прилагане на подробни устройствени планове;

- трансформиране на координати на геодезически точки от една координатна система в друга;

- информация и справки по данни съдържащи се в Геокартфонда.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган да извърши услугата е Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на имота.

2. Заявител

Правото да поискат извършване на услугата принадлежи на физически и юридически лица, лично или чрез пълномощник.
s
3. Необходими документи:

- заявление на заинтересуваното лице или негов представител до звеното по Геокартфонда или СГКК, в което се указва срока за изпълнение, съгласно Тарифа № 14 и вида на исканата услуга;

- други документи за идентифициране на исканата услуга.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се регистрира, сканира и насочва от деловодителя към съответното длъжностно лице в Геокартфонда (съответно към длъжностното лице, отговорно за архива на СГКК). Длъжностно лице проверява регистрацията и заявлението по същество за наличието на необходимите за изпълнението му данни. При липса или недостиг на необходими за изпълнението данни в заявлението се изготвя, подписва и изпраща до заявителя по установения ред уведомително писмо с искане за допълване и/или уточняване. Полученото допълване и/или уточняване се регистрира, сканира и насочва от деловодителя към длъжностното лице. При наличие на необходимите за изпълнението данни в заявлението, включително след допълване и/или уточняване, се изготвя задача с конкретни указания за изпълнение и насочване към експерт (за Геокертфонда), съответно за изпълнение на искането (за СГКК). В изпълнение на задачата се проверяват наличните данни, подготвя се справка за заверяване и подписване от експертта или длъжностното лице - за СГКК, като изпълнител. Подготвената за заверяване справка се проверява и подписва:

- от длъжностното лице (за Геокартфонда);

- от началника на СГКК.

Изготвя се и се подписва съответно придружително писмо, което, заедно с приложената към него справка, се оформя деловодно и се регистрира от деловодителя, след което се изпраща (връчване) на заявителя.

5. Такси

Таксите за съответната услуга се определят по чл. 45 и чл. 46, ал. 1 от Тарифа № 14.

Срокът за изпълнение на услугата е 3 дни, като услугата се изпълнява за един ден при заплащане на такса в размер 150 на сто и за 4 часа - при заплащане на такса в троен размер.

0 коментара

Добавете коментар