ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОПИЕ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА ИЛИ НА ЧАСТ ОТ НЕЯ В ГРАФИЧЕН ВИД

  • Вторник, 10 Февруари 2009 11:56


Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и от областните управители (Тарифа № 14)

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже реда, по който се издава документ, отразяващ актуалното състояние на кадастрална карта или на част от нея в графичен вид. Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), на основание разпоредбите на чл. 55, ал. 1 ЗКИР, издава при поискване справки от кадастралната карта и кадастралните регистри.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентна по настоящата услуга е Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождението на имота.

2. Заявители

Заявители могат да са правоспособни физически и юридически лица.

3. Необходими документи

- заявление на заинтересованото лице, отправено до началника на СГКК, в което се указва и срокът за извършването на услугата съгласно Тарифа № 14;

- към заявлението се прилага копие от документ, удостоверяващ платена таса.

4. Вътрешен ход на административната услуга.

4.1. Издаване на копие от кадастрална карта или на част от нея в графичен вид

Заявлението се адресира до СГКК по местонахождение на недвижимия имот. Ако изискваните документи са налице, нямат недостатъци, подадени са от заинтересованото лице, негов представител или от правоспособното лице, на което е възложено изработването на проекта, регистрацията на искането се извършва в момента на подаването на документите. Заявлението се предава на съответния служител, упълномощен да извърши услугата. След като се изготви копие от кадастралната карта или на част от нея в графичен вид, то се предава на служителя, работещ в приемната.

Предаване на копието се отбелязване в регистъра за справки и услуги, който се води към съответната СГКК.

4.2. Срок за издаване на копие от кадастрална карта или на част от нея в графичен вид

Законно установеният срок за издаване на акта е регламентиран в разпоредбите на Тарифа № 14. По принцип срокът за изпълнение на услугата е 3 дни, като тя може да се изпълни и за един ден при заплащане на такса в размер 150 на сто или за 4 часа - при заплащане на такса в троен размер.

4.3. Оспорване на отказ за извършване на административната услуга

Отказът за извършване на административна услуга (издаване на индивидуален административен акт) от СГКК се оспорва по административен ред пред изпълнителния директор на АГКК. Прилагат се правилата на АПК.

Жалбата се подава в писмена форма чрез СГКК в 14 дневен срок от съобщението за отказа на заинтересованите лица.

Забележка: Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичане на срока, в който административният орган е трябвало да се произнесе.

Административният акт може да се преразгледа и оттегли в 7-дневен срок от получаването на жалбата от органа, който го е издал. Той може да отмени, измени или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му.

Когато началникът на СГКК не намери основание за пререшаване на въпроса, той незабавно изпраща жалбата, заедно с цялата преписка, на изпълнителния директор на АГКК. Той се произнася в двуседмичен срок от получаване на преписката с мотивирано решение, с което обявява оспореният акт за нищожен, отменя го изцяло/отчасти като незаконосъобразен или нецелесъобразен, или отхвърля жалбата.

5. Такси

За предоставяне на копие от кадастрална карта или на част от нея в графичен вид съгласно Тарифа № 14 се събира такса по 2 лв. на квадратен дециметър, но не по-малко от 10 лв. за едно копие.

0 коментара

Добавете коментар