ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОПИЕ В ГРАФИЧЕН ВИД ИЛИ В ЦИФРОВ ВИД ОТ ОЦИФРЕН КАДАСТРАЛЕН ПЛАН (БЕЗ ДАННИТЕ ЗА СОБСТВЕНОСТТА)

  • Вторник, 10 Февруари 2009 11:53


Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и от областните управители (Тарифа № 14)

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже реда за издаване на копие в графичен или в цифров вид от оцифрен кадастрален план (без данните за собствеността). Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), на основание разпоредбите на чл. 55, ал. 1 ЗКИР, издава при поискване справки от кадастралната карта и кадастралните регистри.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентна по настоящата услуга е Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождението на имота.

2. Заявители

Заявители могат да са правоспособни физически и юридически лица.

- заявление на заинтересованото лице, отправено до началника на СГКК, в което се указва и срокът за извършването на услугата съгласно Тарифа № 14;

- към заявлението се прилага копие от документ, удостоверяващ платена таса.

4. Вътрешен ход на административната услуга

4.1. Предоставяне на копие в графичен или в цифров вид от оцифрен кадастрален план (без данните за собствеността)

Заявлението се адресира до СГКК по местонахождение на недвижимия имот. Ако изискваните документи са налице и нямат недостатъци, подадени са от заинтересованото лице, негов представител или от правоспособното лице, на което е възложено изработването на проекта, регистрацията на искането се извършва в момента на подаването на документите. Заявлението се предава на съответния служител, упълномощен да извърши услугата.

След като се изготви копието в графичен или в цифров вид от оцифрен кадастрален план (без данните за собствеността), то се предава на служителя, работещ в приемната. Предаването на копието се отбелязва в регистъра за справки и услуги, който се води при съответната СГКК.

4.2. Срок за извършване на услугата

Законно установеният срок за извършване на услугата е регламентиран в разпоредбите на Тарифа № 14. По принцип срокът за изпълнение на услугата е 3 дни, като тя може да се изпълни и за един ден при заплащане на такса в размер 150 на сто или за 4 часа - при заплащане на такса в троен размер.

4.3. Оспорване на отказ за извършване на административната услуга

Отказът за извършване на административна услуга (издаване на индивидуален административен акт) от СГКК се оспорва по административен ред пред изпълнителния директор на АГКК. Прилагат се правилата на АПК.

Жалбата се подава в писмена форма чрез СГКК в 14 дневен срок от съобщаването за отказа на заинтересованите лица.

Забележка: Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичане на срока, в който административният орган е трябвало да се произнесе.

Административният акт може да се преразгледа и оттегли в 7-дневен срок от получаването на жалбата от органа, който го е издал. Той може да отмени, измени или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му.

Когато началникът на СГКК не намери основание за пререшаване на въпроса, той незабавно изпраща жалбата, заедно с цялата преписка, за решаване от изпълнителния директор на АГКК. Той се произнася в двуседмичен срок от получаване на преписката с мотивирано решение, с което обявява оспореният акт за нищожен, отменя го изцяло/отчасти като незаконосъобразен или нецелесъобразен, или отхвърля жалбата.

5. Такси

Таксите се събират по реда на разпоредбите на чл. 41, ал. 5 от Тарифа № 14. За предоставяне на копие в графичен или в цифров вид от оцифрен кадастрален план (без данните за собствеността) се събира таксата, предвидена за предоставяне на копие от кадастрална карта (без данните за собствеността) в цифров вид върху магнитен носител за неурбанизирана територия, съответно за урбанизирана територия, намалена с 30 на сто.

Такса не се възстановява при отказ да се извърши административна услуга. При подаване на ново заявление за извършване на услугата, след като бъде отстранена причината за отказа, такса не се заплаща повторно.

0 коментара

Добавете коментар