ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КООРДИНАТИТЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ РАБОТНАТА ГЕОДЕЗИЧЕСКА ОСНОВА С ПРИДРУЖАВАЩИ ГИ СХЕМА ИЛИ КОПИЕ ОТ РЕПЕРНИТЕ КАРНЕТИ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 11:52


Правно основание

Чл. 55, ал. 1 и 3, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

Чл. 58, ал. 6 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Раздел VI от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14)

Характеристика

Целта на административната услуга е да укаже реда и условията за издаване на документ отразяващ актуалното състояние на основните кадастрални данни за точките от работната геодезическа основа.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган да извърши услугата е съответната служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на имота. Службите по геодезия, картография и кадастър са териториални звена на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

2. Заявител

Правото да поискат извършване на услугата принадлежи на физически и юридически лица, притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право, лично или чрез пълномощник, а също така и на правоспособно лице на което е възложено изработване на проект.

3. Необходими документи:

- заявление на заинтересованото лице или негов представител до СГКК, в което се указва срока за изпълнение, съгласно Тарифа № 14;

- данни/копие от платежни документи за внесена такса.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението/искането се адресира до СГКК по местонахождение на недвижимия имот. Ако изискваните документи са налице и няма недостатъци и са подадени от заинтересуваното лице или негов представител, а също така и правоспособното лице на което е възложено изработването на проекта, регистрацията на искането се извършва в момента на подаването на документите. Заявлението се предава на служителя, извършващ услугата. Служителят изготвя документа за предоставяне на координатите на точките от работната геодезическа основа (РГО) с придружаващи ги схема или копие от реперните карнети, извежда го и го предава на служителя работещ в приемната. Документът за предаване на координатите на точките от РГО с придружаващи ги схема и/или копие от реперните карнети се предоставя на заявителя, като се отбелязва в регистъра за справки и услуги. Основание за отказ е липсата на правен интерес. Отказът за извършване на административна услуга (издаване на индивидуален административен акт) от СГКК се оспорва по административен ред пред изпълнителния директор на АГКК. Жалбата или протестът се подава в писмена форма чрез СГКК в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица. Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичане на срока, в който административния орган е длъжен да се произнесе. Издадения административен акт може да се преразгледа и да се оттегли в 7 дневен срок от получаването на жалбата от органа, който е издал акта, той може да отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му. Когато началникът на СГКК не намери основание за пререшаване на въпроса, той незабавно изпраща жалбата или протеста заедно с цялата преписка за решаване от изпълнителния директор. В двуседмичен срок от получаване на преписката изпълнителният директор на АГКК се произнася с мотивирано решение, с което обявява оспорения акт за нищожен, отменя го изцяло или отчасти като незаконосъобразен, или нецелесъобразен, или отхвърля жалбата или протеста. Приложим нормативен акт при обжалване е Административнопроцесуалния кодекс.

Законно установения срок за издаване на акта е в съответствие с разпоредбите на раздел VІ от Тарифа № 14.

5. Такси

За издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на точките от работната геодезическа основа, когато координатите на точките се придружават от схема и/или копие от реперните карнети, таксата е по 3 лв. за една точка. Таксата не се възстановява, в случай когато се откаже извършването на услугата. При подаване на ново искане/заявление за извършване на услугата след отстраняване на причината за отказа не се заплаща повторно. Срокът за изпълнение на услугите е 3 дни, като услугата се изпълнява за един ден при заплащане на такса в размер 150 на сто и за 4 часа - при заплащане на такса в троен размер.

0 коментара

Добавете коментар