ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА СВЛАЧИЩНИТЕ РАЙОНИ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 11:51


Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Закон за устройство на територията (ЗУТ)

Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ)

Закон за класифицираната информация

Характеристика

Настоящото изложение указва реда и условията за предоставяне на информация от публичния регистър на свлачищните райони.

Публичният регистър на свлачищните райони съдържа обществено достъпна, систематизирана информация за наличие на свлачищни, абразивни и ерозионни процеси. Посоченият регистър съдържа писмени и графични материали и е в процес на непрекъсната актуализация.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентността по настоящата услуга е предоставена на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

II. Заявител

Заявител по разглежданата услуга може да бъде заинтересовано от получаването на съответната информация лице.

III. Необходими документи

Заявителят следва да подаде писмено заявление до МРРБ, в което да е идентифицирана площадката, за която се иска информация от регистъра. Заявлението може да не бъде по образец, при условие, че съдържа необходимите реквизити.

Освен идентификация на площадката, заявлението следва да съдържа и:

- Трите имена за физически лица или съответно наименованието и седалището за юридически лица;

- Адрес за кореспонденция.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявителят подава адресираното до МРРБ заявление.

Постъпилото заявление се разглежда от експерти от дирекции "БИИЛ". Извършва се

справка за наличните данни в регистъра и се изготвя на отговор. Необходимата информация се предоставя на заявителя в едномесечен срок. В случаите, когато заявителят не е конкретизирал площадката или исканата информация, срокът започва да тече от датата на извършвани на конкретизацията.

В случай на отказ за предоставяне на информация, заявителят може да обжалва по реда на АПК.

V. Такси

За настоящата услуга не се предвижда заплащането на такси.

0 коментара

Добавете коментар