ОТРАЗЯВАНЕ НА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ЗА СГРАДИ, КОИТО СА ПРЕМАХНАТИ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 11:49


Правно основание

Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № 3)

Раздел VI от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14)

Характеристика

Настоящото изложение указва реда и условията за отразяване на настъпили промени в кадастралната карта и кадастрални регистри за сгради, които са премахнати. Целта е поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри за сгради, които са премахнати, както и удостоверяване на настъпилите промени в границите на недвижимия имот в съответствие с документа за собственост или учредени други вещни права.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган да извърши услугата е съответната служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на имота. Службите по геодезия, картография и кадастър са териториални звена на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

2. Заявител

Правото да поискат извършване на услугата принадлежи на физически и юридически лица, притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право, лично или чрез пълномощник.

3. Необходими документи:

- заявление на заинтересованото лице или негов представител до СГКК, в което се указва срока за изпълнение, съгласно Тарифа № 14 и вида на исканото изменение;

- пълномощно, когато молбата се подава от пълномощник.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се адресира до Службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на недвижимия имот. Ако изискваните документи са налице и няма недостатъци и са подадени от заинтересованото лице или негов представител, регистрацията на искането се извършва в момента на подаването на документите. Нанасят се измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри, като началникът на СГКК с резолюция разпорежда действието, което следва да се извърши. Законно установения срок за издаване на акта е 3 дни.

0 коментара

Добавете коментар