Процедура по нанасяне на нови схеми на самостоятелни обекти в сгради, както и промени в тях.

  • Вторник, 10 Февруари 2009 11:47



Правно основание

Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № 3)

Раздел VI от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14)


Характеристика

Целта на административната услуга е да укаже реда и условията за поддържане на кадастралната карта в актуално състояние в резултат на настъпили изменения при:

- делба и съединяване на сгради или на самостоятелни обекти в тях;

- изградени, надстроени и пристроени сгради, премахнати сгради, както и преустроени сгради или самостоятелни обекти в тях;

- удостоверяване на настъпилите промени в границите на недвижимия имот в съответствие с документа за собственост или учредени други вещни права.


Процедура:

1. Компетентен орган

Компетентният орган да извърши услугата е съответната служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на имота. Службите по геодезия, картография и кадастър са териториални звена на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

2. Заявител

Правото да поискат извършване на услугата принадлежи на физически и юридически лица, притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право, лично или чрез пълномощник.

3. Необходими документи:

- заявление на заинтересованото лице или негов представител до СГКК, в което се указва срока за изпълнение, съгласно Тарифа № 14 и вида на исканото изменение;

- скица копие от кадастралната карта;
- материали и данни от геодезическите измервания – цифров и графичен вид;
- схема на етажа за нововъзникнали самостоятелни обекти;
- копие от одобрен инвестиционен проект по чл. 202 и чл. 203 по ЗУТ, част архитектурна в случай на обособяване на самостоятелен обект на собствениците;
- документ за собственост или друго вещно право върху недвижимия имот;
- пълномощно, когато молбата се подава от пълномощник;
- изходни материали и данни получени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК);
- документ за извършена проверка с контролна компютърна програма на данните в скицата-проект;
- данни/копие от платежни документи за внесена такса за получаване на изходни материали и данни, както и за нанасяне на измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри;
- данни за правоспособното лице, извършило заснемането;
- застрахователна полица за застраховка на правоспособното лице, съгласно изискването по чл. 20, ал. 3 от ЗКИР;
- други документи удостоверяващи основанието за исканото изменение.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се адресира до Службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на недвижимия имот. Ако изискваните документи са налице и няма недостатъци и са подадени от заинтересуваното лице или негов представител, регистрацията на искането се извършва в момента на подаването на документите. За нанасяне на изградени, надстроени и пристроени сгради, премахнати сгради, както и преустроени сгради или самостоятелни обекти в тях, началникът на СГКК с резолюция разпорежда действието, което следва да бъде извършено. Заявлението с комплекта документи се предава на служителя, който ще извърши услугата. Служителят нанася новите схеми на самостоятелни обекти в сгради, както и на промени в тях, извежда ги и ги предава на служителя работещ в приемната. Законно установения срок за издаване на акта е в съответствие с разпоредбите на раздел VІ от Тарифа № 14. Пълната документация за извършените изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри се съхраняват постоянно във досие за всеки имот, засегнат от промяната.

Основание за отказ е наличието на спор за материално право, който се решава по съдебен ред. Отказът за извършване на административна услуга (издаване на индивидуален административен акт) от СГКК се оспорва по административен ред пред изпълнителния директор на АГКК. Жалбата се подава в писмена форма чрез СГКК в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица. Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичане на срока, в който административния орган е длъжен да се произнесе. Издадения административен акт може да се преразгледа и да се оттегли в 7 дневен срок от получаването на жалбата от органа, който е издал акта, той може да отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му. Когато началникът на СГКК не намери основание за пререшаване на въпроса, той незабавно изпраща жалбата или протеста заедно с цялата преписка за решаване от изпълнителния директор. В двуседмичен срок от получаване на преписката изпълнителният директор на АГКК се произнася с мотивирано решение, с което обявява оспорения акт за нищожен, отменя го изцяло или отчасти като незаконосъобразен, или нецелесъобразен, или отхвърля жалбата. Приложим нормативен акт при обжалване е Административнопроцесуалният кодекс.

Срокът на валидност на издадения акт е до следващото изменение.

5. Такси

За нанасяне на нови схеми на самостоятелни обекти в сгради, както и на промени в тях се събира такса в размер 20 лв. за един самостоятелен обект. Таксата не се възстановява, в случай когато се откаже извършването на услугата. При подаване на ново заявление за извършване на услугата след отстраняване на причината за отказа, таксата не се заплаща повторно.

Срокът за изпълнение на услугите е 3 дни, като услугата се изпълнява за един ден при заплащане на такса в размер 150 на сто и за 4 часа - при заплащане на такса в троен размер.

Когато за извършване на услугата се налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка и проучване на място или извършване на геодезически измервания, срокът за изпълнението й е до един месец. В този случай услугата се изпълнява до 10 работни дни при заплащане на такса в размер 150 на сто и до 3 работни дни - при заплащане на такса в троен размер.

1 коментара

  1. РСГКК Варна иска становище от архитект ,че са изградени прградни стени между гаражи/паркоместа/в подземен гаражза да нанесе ги нанесе в кадастралната карта.За паркоместата има представен екзекутивен чертеж необходимите документи по изискванията на Наредба 3 към ЗКИР.Паркоместата са вписани в нотариалните актове на собствениците,следователно са обект за покупко-продажба.Такава не може да се изповяда без скица от кадастралната карта.

Добавете коментар