Нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недявижимите имоти

  • Вторник, 10 Февруари 2009 11:44



Правно основание

Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)
Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № 3)
Раздел VI от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14)


Характеристика

Настоящото описание посочва реда и условията за нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти, с цел поддържане на кадастралния регистър в актуално състояние в резултат на настъпили изменения при:

- делба, разделяне и съединяване на поземлени имоти;
- делба и съединяване на сгради или на самостоятелни обекти в тях;
- отстраняване на непълноти и грешки;
- прилагане на действащи подробни устройствени и градоустройствени планове и на техните изменения;
- промяна на границите на поземлени имоти в резултат на промяна на границите на административно-териториалните единици, на землищните граници и на границите на територии с еднакво трайно предназначение;
- изградени, надстроени и пристроени сгради, премахнати сгради, както и преустроени сгради или самостоятелни обекти в тях;
- промяна на предназначението, на начина на трайно ползване и на адресите на имотите;
- промяна на данните за правото на собственост и другите вещни права и за носителите им;
- промяна на границите на поземлените имоти по взаимно съгласие на собствениците.

Услугата се извършва за удостоверяване на настъпилите промени в границите на недвижимия имот в съответствие с документа за собственост или учредени други вещни права.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган да извърши услугата е съответната служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на имота. Службите по геодезия, картография и кадастър са териториални звена на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

2. Заявител

Правото да поискат извършване на услугата принадлежи на физически и юридически лица, притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право, лично или чрез пълномощник.

3. Необходими документи:

- заявление на заинтересованото лице или негов представител до СГКК, в което се указва срока за изпълнение, съгласно Тарифа № 14 и вида на исканото изменение;

- скица копие от кадастралната карта;
- материали и данни от геодезическите измервания – цифров и графичен вид;
- схема на етажа за нововъзникнали самостоятелни обекти;
- документи удостоверяващи промените в кадастралния регистър на недвижимите имоти;
- документ за собственост или друго вещно право върху недвижимия имот;
- пълномощно, когато молбата се подава от пълномощник;
- изходни материали и данни получени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК);
- документ за извършена проверка с контролна компютърна програма на данните в скицата-проект;
- данни/копие от платежни документи за внесена такса за получаване на изходни материали и данни, както и за нанасяне на измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри;
- други документи удостоверяващи основанието за исканото изменение.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се адресира до Службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на недвижимия имот. Ако изискваните документи са налице и няма недостатъци и са подадени от заинтересованото лице или негов представител, регистрацията на искането се извършва в момента на подаването на документите. За нанасяне на измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри началникът на СГКК с резолюция разпорежда действието, което следва да бъде извършено:

- делба, разделяне и съединяване на поземлени имоти;
- делба и съединяване на сгради или на самостоятелни обекти в тях;
- прилагане на действащи подробни устройствени и градоустройствени планове и на техните изменения;
- промяна на границите на поземлени имоти в резултат на промяна на границите на административно-териториалните единици, на землищните граници и на границите на територии с еднакво трайно предназначение;
- изградени, надстроени и пристроени сгради, премахнати сгради, както и преустроени сгради или самостоятелни обекти в тях;
- промяна на предназначението, на начина на трайно ползване и на адресите на имотите;
- промяна на данните за правото на собственост и другите вещни права и за носителите им;
- промяна на границите на поземлените имоти по взаимно съгласие на собствениците.

Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се одобряват със заповед на началника на СГКК:

- когато съдържа непълноти и грешки;
- когато са одобрени при нарушения на закона;
- когато се нанасят допълнителни кадастрални данни по реда на чл. 34, ал. 1 ЗКИР.

Заповедта се съобщава на заинтересуваните лица по реда на ГПК. Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд по местонахождението на имота.

В случаите на непълноти и грешки се извършва оглед на място в присъствието на заинтересуваните собственици и се съставя акт по чл. 53 ал. 3 ЗКИР, границите на поземлените имоти се въвеждат на ниво проект и се издава заповед по чл. 54, ал. 1 ЗКИР, която се съобщава на заинтересуваните лица и влиза в сила след изтичане на 14 дневен срок. Основание за отказ за извършване на исканата административна услуга е неподписването на акта по чл.53, ал. 3 ЗКИР от заявителя или пряко заинтересованите собственици. След влизане в сила на заповедта по чл. 54, ал. 1 ЗКИР се извършва нанасяне на измененията в кадастралната карта и се архивира старото състояние на имота. Законно установения срок за издаване на акта е в съответствие с разпоредбите на раздел VІ от Тарифа № 14. Пълната документация за извършените изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри се съхраняват постоянно във досие за всеки имот, засегнат от промяната.

Основание за отказ е наличието на спор за материално право, който се решава по съдебен ред. Отказът за извършване на административна услуга (издаване на индивидуален административен акт) от СГКК се оспорва по административен ред пред изпълнителния директор на АГКК. Жалбата се подава в писмена форма чрез СГКК в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица. Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичане на срока, в който административния орган е длъжен да се произнесе. Издадения административен акт може да се преразгледа и да се оттегли в 7 дневен срок от получаването на жалбата от органа, който е издал акта, той може да отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му. Когато началникът на СГКК не намери основание за пререшаване на въпроса, той незабавно изпраща жалбата или протеста заедно с цялата преписка за решаване от изпълнителния директор. В двуседмичен срок от получаване на преписката изпълнителният директор на АГКК се произнася с мотивирано решение, с което обявява оспорения акт за нищожен, отменя го изцяло или отчасти като незаконосъобразен, или нецелесъобразен, или отхвърля жалбата. Приложим нормативен акт при обжалване е Административнопроцесуалният кодекс.

Срокът на валидност на издадения акт е до следващото изменение.

5. Такси

За нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти се събира такса в размер 10 лв. за един имот. Таксата не се възстановява, в случай когато се откаже извършването на услугата. При подаване на ново заявление за извършване на услугата след отстраняване на причината за отказа, таксата не се заплаща повторно.

Срокът за изпълнение на услугата е 3 дни, като услугата се изпълнява за един ден при заплащане на такса в размер 150 на сто и за 4 часа - при заплащане на такса в троен размер.

0 коментара

Добавете коментар