Нанасяне на настъпили промени в кадастралната карта

  • Вторник, 10 Февруари 2009 11:41

 

Значение:

Отразяването на промените е необходимо с оглед поддържането на кадастралната карта в актуално състояние, както и за удостоверяване на настъпилите промени в границите на недвижимия имот в съответствие с документа за собственост или учредени други вещни права.


Правно основание

чл. 51, чл. 53 и чл. 54 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

чл. 56, чл. 57, чл. 58, чл. 59, чл. 62 и чл. 64 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Раздел VI от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14)


Характеристика

Целта на административната услуга е да укаже реда и условията за нанасяне на изменения в кадастралната карта при:

- делба, разделяне и съединяване на поземлени имоти;
- делба и съединяване на сгради или на самостоятелни обекти в тях;
- отстраняване на непълноти и грешки;
- прилагане на действащи подробни устройствени и градоустройствени планове и на техните изменения;
- промяна на границите на поземлени имоти в резултат на промяна на границите на административно-териториалните единици, на землищните граници и на границите на територии с еднакво трайно предназначение;
- изградени, надстроени и пристроени сгради, премахнати сгради, както и преустроени сгради или самостоятелни обекти в тях;
- промяна на предназначението, на начина на трайно ползване и на адресите на имотите;
- промяна на данните за правото на собственост и другите вещни права и за носителите им;
- промяна на границите на поземлените имоти по взаимно съгласие на собствениците.


Процедура:
  
I. Компетентен орган

Компетентният орган да одобри измененията в кадастралната карта е съответната служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на имота. Службите по геодезия, картография и кадастър са териториални звена на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

II. Заявител

Правото да поиска нанасяне на промяната принадлежи на физически или юридически лица, притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право. Правото може да се упражни лично или чрез пълномощник.

III. Необходими документи

1. Заявление на заинтересованото лице или негов представител до началника на СГКК, в което се указва срока за изпълнение, съгласно Тарифа № 14 и вида на исканото изменение;
2. Скица копие от кадастралната карта;
3. Материали и данни от геодезическите измервания – цифров и графичен вид;
4. Схема на етажа за нововъзникнали самостоятелни обекти;
5. Скица-копие от влязал в сила подробен устройствен план в цифров и графичен вид;
6. Копие от одобрен инвестиционен проект по чл. 202 и чл. 203 по ЗУТ, част архитектурна в случай на обособяване на самостоятелен обект на собствениците;
7. Документи удостоверяващи промените в кадастралния регистър на недвижимите имоти;
8. Документ за собственост или друго вещно право върху недвижимия имот;
9. Пълномощно, когато молбата се подава от пълномощник;
10. Изходни материали и данни получени от АГКК;
11. Документ за извършена проверка с контролна компютърна програма на данните в скицата-проект;
12. Данни/копие от платежни документи за внесена такса за получаване на изходни материали и данни, както и за нанасяне на измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри;
13. Други документи удостоверяващи основанието за исканото изменение.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

1. Издаване на заповед за нанасяне на измененията в кадастралната карта

Заявлението/искането се адресира до СГКК по местонахождение на недвижимия имот. Ако изискваните документи са налице и няма недостатъци и са подадени от заинтересованото лице или негов представител, регистрацията на искането се извършва в момента на подаването на документите.

Законно установения срок за издаване на акта е в съответствие с разпоредбите на раздел VІ от Тарифа 14. Срокът за изпълнение на услугата е 3 дни. Услугата се изпълнява за един ден при заплащане на такса в размер 150 на сто и за 4 часа - при заплащане на такса в троен размер. Когато за извършване на услугата се налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка и проучване на място или извършване на геодезически измервания, срокът за изпълнението й е до един месец. В този случай услугата се изпълнява до 10 работни дни при заплащане на такса в размер 150 на сто и до 3 работни дни - при заплащане на такса в троен размер. Срокът на валидност на издадения акт е до следващото изменение.

Нанасянето на измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се одобрява се заповед на изпълнителния директор на АГКК или от овластен от него началник на службата, когато:

- съдържа непълноти и грешки;
- са били одобрени при нарушения на закона;
- се нанасят допълнителни кадастрални данни по реда на чл. 34, ал.1 ЗКИР.

В случаите на непълноти и грешки се извършва оглед на място в присъствието на заинтересованите собственици и се съставя акт по чл. 53, ал. 3 ЗКИР. Измененията в границите на поземлените имоти се въвеждат на ниво проект и се издава заповед по чл. 54, ал.1 ЗКИР, която се съобщава на заинтересуваните лица и влиза в сила след изтичане на 14 дневен срок.

Заповедта се съобщава на заинтересованите лица по реда на ГПК. Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд по местонахождението на имота. След влизане в сила на заповедта по чл. 54, ал. 1 ЗКИР, се извършва нанасяне на измененията в кадастралната карта и се архивира старото състояние на имота. Пълната документация за извършените изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри се съхраняват постоянно във досие за всеки имот, засегнат от промяната.

2. Отказ и обжалване

Основание за отказ за извършване на исканата административна услуга е неподписването на акта по чл. 53, ал. 3 ЗКИР от заявителя или пряко заинтересованите собственици, както и наличието на спор за материално право, който се решава по съдебен ред.

Отказът за извършване на административна услуга от СГКК, който представлява индивидуален административен акт, се оспорва по административен ред пред изпълнителния директор на АГКК. Жалбата се подава в писмена форма чрез СГКК в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица. Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичане на срока, в който административния орган е длъжен да се произнесе. Издадения административен акт може да се преразгледа и да се оттегли в 7 дневен срок от получаването на жалбата от органа, който е издал акта, той може да отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му. Когато началникът на СГКК не намери основание за пререшаване на въпроса, той незабавно изпраща жалбата, заедно с цялата преписка за решаване от изпълнителния директор. В двуседмичен срок от получаване на преписката изпълнителният директор на АГКК се произнася с мотивирано решение, с което обявява оспорения акт за нищожен, отменя го изцяло или отчасти като незаконосъобразен, или нецелесъобразен, или отхвърля жалбата. Приложим нормативен акт при обжалване е Административнопроцесуалния кодекс.

V. Такси

Таксите се определят по чл. 35, ал. 1 от Тарифа № 14 – за нанасяне на настъпили промени в кадастралната карта се събира такса в размер 5 лв. на променена или нова точка. Следва да се вземат предвид и описаните в т. IV. 1. варианти за ускорен ход на процедурата, при които се заплащат завишени такси.

2 коментара

  1. винаги с удоволствие чета статиите в този сайт. винаги са професионални и адресирани към читателя, за да може точно и навременно да получи търсената информациа. Благодаря
  2. По т. 5. - Такси Освен таксата от 5 лв., щ трябва да се заплатят още 30 лв. за скица копие от кадастралната карта. ПП. - За да може Агенцията по кадастър да уведоми и удостовери себе си за актуалността на имота. Пълен абсурд организация сама чрез събиране на парични стредства да удостоверява себе си за актуалността на информацията, за която тя е отговорна

Добавете коментар