Изработване на проект за обединяване на поземлени имоти

  • Вторник, 10 Февруари 2009 11:40Правно основание

Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)
Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № 3)
Раздел VI от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14)


Характеристика

Настоящото описание указва реда и условията за поддържане на кадастралната карта в актуално състояние в резултат на настъпили изменения при:

- съединяване на поземлени имоти;
- съединяване на сгради или на самостоятелни обекти в тях.

Целта на процедурата е да се отрази в кадастралната карта съединяване на недвижими имоти по молба на собственик. Скицата-проект за съединяване на поземлени имоти се изработва съгласно образец 0320 към чл. 61 от Наредба № 3, одобрен от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и съдържа:

- скица на имотите;
- знак за отбелязване на заличената линия между имотите и за заличените идентификатори на имотите;
- идентификатора на новообразувания поземлен имот;
- знак за отбелязване на заличената линия между имотите и заличените идентификатори на имотите, отразени със зелен цвят.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган да извърши услугата е съответната служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на имота. Службите по геодезия, картография и кадастър са териториални звена на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

2. Заявител

Правото да поискат извършване на услугата принадлежи на физически и юридически лица, притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право лично или чрез пълномощник.

3. Необходими документи:

- заявление на заинтересованото лице или негов представител до СГКК, в което се указва срока за изпълнение, съгласно Тарифа № 14 и вида на исканото изменение;
- скица-копие от кадастралната карта;
- материали и данни от геодезическите измервания – цифров и графичен вид;
- скица проект изработена от правоспособно лице по кадастъра за изменение в кадастралната карта (съединяване) в цифров и графичен вид;
- схема на етаж на нововъзникнал (обединен) самостоятелен обект;
- скица-копие от влязал в сила подробен устройствен план в цифров и графичен вид;
- копие от одобрен инвестиционен проект по чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ, част архитектурна, в случай на обособяване на самостоятелен обект на собствениците;
- документи, удостоверяващи промените в кадастралния регистър на недвижимите имоти;
- документ за собственост или друго вещно право върху недвижимия имот;
- пълномощно, когато молбата се подава от пълномощник;
- изходни материали и данни получени от СГКК;
- документ за извършена проверка с контролна компютърна програма на данните в скицата-проект;
- данни/копие от платежни документи за внесена такса за получаване на изходни материали и данни, както и за нанасяне на измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри;
- данни за правоспособното лице, извършило заснемането;
- застрахователна полица за застраховка на правоспособното лице, съгласно изискването по чл. 20, ал. 3 от ЗКИР;
- други документи удостоверяващи основанието за исканото изменение.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се адресира до СГКК по местонахождение на недвижимия имот. Ако изискваните документи са налице и няма недостатъци и са подадени от заинтересованото лице или негов представител, регистрацията на искането се извършва в момента на подаването на документите. За нанасяне на измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри началникът на СГКК с резолюция разпорежда действието, което следва да бъде извършено. Заявлението с придружаващите документи и скицата-проект, изработена от правоспособно лице по кадастъра, се предава на служителя, извършващ услугата, за изпълнение на резолюцията на началника на СГКК. След преглед на представената документация и оценка за коректност и точност, се извършва нанасяне на измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри, като се архивира старото състояние на имота. Законно установеният срок за издаване на акта е в съответствие с разпоредбите на раздел VІ от Тарифа № 14. Пълната документация за извършените изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри се съхраняват постоянно във досие за всеки имот, засегнат от промяната. Срокът на валидност на издадения акт е до следващото изменение.

Основание за отказ е наличието на спор за материално право, който се решава по съдебен ред. Отказът за извършване на административна услуга (издаване на индивидуален административен акт) от СГКК се оспорва по административен ред пред изпълнителния директор на АГКК. Жалбата се подава в писмена форма чрез СГКК в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица. Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичане на срока, в който административният орган е длъжен да се произнесе. Издаденият административен акт може да се преразгледа и да се оттегли в 7 дневен срок от получаването на жалбата от органа, който е издал акта, той може да отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му. Когато началникът на СГКК не намери основание за пререшаване на въпроса, той незабавно изпраща жалбата, заедно с цялата преписка, за решаване от изпълнителния директор. В двуседмичен срок от получаване на преписката изпълнителният директор на АГКК се произнася с мотивирано решение, с което обявява оспорения акт за нищожен, отменя го изцяло или отчасти като незаконосъобразен, или нецелесъобразен, или отхвърля жалбата. Приложим нормативен акт при обжалване е Административнопроцесуалният кодекс.

5. Такси

За изработване на проект за обединяване на поземлени имоти се събира такса по 15 лв. за всеки обединяван имот. Таксата не се възстановява, в случай когато се откаже извършването на услугата. При подаване на ново заявление за извършване на услугата след отстраняване на причината за отказа, таксата не се заплаща повторно.

Срокът за изпълнение на услугите е 3 дни, като услугата се изпълнява за един ден при заплащане на такса в размер 150 на сто и за 4 часа - при заплащане на такса в троен размер.

Когато за извършване на услугата се налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка и проучване на място или извършване на геодезически измервания, срокът за изпълнението й е до един месец. В този случай услугата се изпълнява до 10 работни дни при заплащане на такса в размер 150 на сто и до 3 работни дни - при заплащане на такса в троен размер.

1 коментара

  1. с какъв акт завършва тази процедура и откъде може да се снабдя с него? съответната поземлена комисия или?

Добавете коментар