ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ. 52 ОТ ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

  • Вторник, 10 Февруари 2009 11:36


Правно основание

Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

Чл. 5 от Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

Характеристика

Настоящото изложение има за цел да укаже реда и условията за удостоверяване на предаването на данни по чл. 52 от общинските служби по земеделие и гори до Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Данните се отнасят до признаване и прехвърляне на право на собственост или учредяване, прехвърляне, изменяне или прекратяване на друго вещно право върху недвижим имот, както и делба, разделяне и съединяване на недвижими имоти.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е общинската служба по земеделие и гори (ОСЗГ) към Главна дирекция "Земеделие и гори" на Министерството на земеделието и горите.

2. Заявител

Заявители на услугата могат да бъдат физически и юридически лица.

3. Необходими документи

Заинтересованото лице подава молба по образец до Общинската служба "Земеделие и гори" по местонахождение на имота за удостоверение за данните по чл. 52 от ЗКИР.

4. Вътрешен ход на административната услуга

В седемдневен срок ОСЗГ следва да направи справка относно дадения имот и да издаде удостоверение. В случай, че ОСЗГ не извърши услугата в указания срок или откаже да извърши услугата, заинтересованото лице може да подаде оплакване до съответната Областна дирекция "Земеделие и гори".

5. Такси

За извършване на административната услуга се заплаща такса в размер на 10 лева.

0 коментара

Добавете коментар