ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ. 13, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД

  • Вторник, 10 Февруари 2009 11:33


Правно основание

Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

Характеристика

Настоящото изложение има за цел да укаже реда и условията за издаване на удостоверение от Общинската служба по земеделие и гори по местонахождение на имота, в случаите когато едно лице е пропуснало законоустановения срок за подаване на заявление за възстановяване на собствеността върху гори и земи от горския фонд и е предприело действия за възстановяване по съдебен ред. Документът удостоверява, че имотът не е бил заявяван за възстановяване. Целта е да се даде възможност за възстановяване на гори и земи от горския фонд по съдебен ред.

Искането се подава от лицето желаещо да си възстанови собствеността върху гори и земи от горския фонд и не е заявило това в срок.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е общинската служба по земеделие и гори към Главна дирекция "Земеделие и гори" на Министерството на земеделието и горите.

2. Правоимащи лица

От административната услуга се ползват физически и юридически лица, които са предприели действия за възстановяване на собственост върху гори и земи от горския фонд по съдебен ред.

3. Нормативноустановени изисквания

Необходимо е лицето да не е заявявало искане за възстановяване до Общинска служба по земеделие и гори в законния срок - до 30 юни 1999 г.

4. Необходими документи

За извършване на услугата не се подават изискуеми документи. Лицата, пропуснали да подадат заявление в срок, установяват с иск срещу общинската служба по земеделие и гори правото да възстановят собствеността си върху горите и земите от горския фонд.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Общинска служба "Земеделие и гори" прави справка относно определен имот – дали е бил заявяван за възстановяване от лицето и в срок от тридесет дни се произнася и издава удостоверение на правоимащото лице. При отказ за издаване на удостоверение обжалването се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

6. Такси

За извършване на административната услуга се заплаща такса в размер на 5 лева.

0 коментара

Добавете коментар