ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 52, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

  • Вторник, 10 Февруари 2009 11:31


Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и от областните управители (Тарифа № 14)

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже реда за издаване на удостоверение от съответната служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) за нанасяне в кадастъра на данни относно новопостроени, пристроени и надстроени сгради или за преустройството (смяна на предназначението) на сгради. Удостоверението се изисква от Дирекцията за национален и строителен контрол за издаване на разрешение за ползване на съответния обект.

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), съгласно повелителните норми на ЗКИР, поддържа в актуално състояние кадастралната карта и кадастралните регистри. Във връзка с това задължение се изисква предоставянето на удостоверение, което се издава по реда на чл. 52, ал. 5 ЗКИР.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентна да издаде удостоверение по реда на чл. 52, ал. 5 ЗКИР е съответната СГКК.

2. Заявител

Заявителите по тази услуга могат да са физически и юридически лица, притежаващи право на собственост или друго вещно право върху съответния имот. Правото се упражнява лично или чрез пълномощник.

3. Необходими документи

Заинтересованите лица подават лично или чрез представител следните документи:

- заявление до СГКК, в което се указва срокът за изпълнение, съгласно Тарифа № 14, и вида на исканото изменение;

- копие от документа за собственост или за учреденото право на строеж;

- копие от разрешението за строеж (акта за узаконяване);

- копие от скицата (визата ) за проучване и проектиране;

- копие от екзекутивната документация за сградите (част архитектурна), съоръженията или подземните проводи;

- данни от геодезическото заснемане на строежа;

- данни за правоспособното лице, извършило заснемането;

- застрахователна полица за застраховка на правоспособното лице (правоспособното лице е длъжно да се застрахова за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения, както и на задълженията на негови служители);

- пълномощно, когато молбата се подава от пълномощник;

- изходни материали и данни, получени от СГКК;

- документ за извършена проверка с контролна компютърна програма на данните в скицата-проект;

- копие от платежни документи за внесена такса за получаване на изходни материали и данни, както и за нанасяне на измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри;

- други документи удостоверяващи основанието за исканото изменение.

4. Вътрешен ход на процедурата

4.1. Нанасяне на изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри

Заявлението се адресира до СГКК по местонахождение на недвижимия имот. Ако изискваните документи са налице и нямат недостатъци, подадени са от заинтересованото лице или негов представител, регистрацията на искането се извършва в момента на подаването на документите. Съответен служител от СГКК приема заявлението, придружено с документ за собственост, документ за законност на сградата, скица-проект в графичен и цифров вид с геодезическите координати на подробните точки от контурите, документ за внесена такса и другите необходими документи. Нанасяне на измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършва въз основа на резолюция на началника на СГКК.

На служителя, извършващ административната услуга, се предава заявлението с придружаващите го документи, за да изпълни резолюцията на началника. След преглед на представената документация и оценка за коректността й, той извършва нанасяне на измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри. Старото състояние на имота се архивира.

Забележка: Основание за отказ за извършване на административната услуга е наличието на спор за материалното право (спор относно собствеността), който се решава по съдебен ред.

4.2. Срок за извършване на административната услуга

Законно установеният срок за издаване на препис-извлечението е регламентиран в разпоредбите на Тарифа № 14. По принцип срокът за изпълнение на услугата е 3 дни, като тя може да се изпълни и за един ден при заплащане на такса в размер 150 на сто или за 4 часа - при заплащане на такса в троен размер.

Когато за извършване на услугата се налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка и проучване на място или извършване на геодезически измервания, срокът за изпълнението й е до един месец. Този тип услуга може да се изпълни до 10 работни дни при заплащане на такса в размер 150 на сто и до 3 работни дни - при заплащане на такса в троен размер.

4.3. Оспорване на отказ за извършване на административната услуга

Отказът за извършване на административна услуга от СГКК се оспорва по административен ред пред изпълнителния директор на АГКК. Прилагат се правилата на АПК.

Жалбата се подава в писмена форма чрез СГКК в 14 дневен срок от съобщаването за отказа на заинтересованите лица.

Забележка: Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичане на срока, в който административният орган е трябвало да се произнесе.

Административният акт може да се преразгледа и оттегли в 7-дневен срок от получаването на жалбата от органа, който го е издал. Той може да отмени, измени или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му.

Когато началникът на СГКК не намери основание за пререшаване на въпроса, той незабавно изпраща жалбата, заедно с цялата преписка, за решаване от изпълнителния директор на АГКК. Той се произнася в двуседмичен срок от получаване на преписката с мотивирано решение, с което обявява оспореният акт за нищожен, отменя го изцяло/отчасти като незаконосъобразен или нецелесъобразен, или отхвърля жалбата.

5. Такси

Съгласно Тарифа № 14, за издаване на удостоверение по реда на чл. 52, ал. 5 ЗКИР се събира такса в размер 10 лв.

6. Срок на валидност на издадения акт

Издаденият акт е валиден до следващото изменение.

0 коментара

Добавете коментар