ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ИМОТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНАТА ИМ ОЦЕНКА

  • Вторник, 10 Февруари 2009 11:26


Правно основание

Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

Характеристика

Настоящото изложение има за цел да укаже реда и условията за предоставяне на характеристика на имот от общинската служба по земеделие и гори към Главна дирекция "Земеделие и гори" на Министерството на земеделието и горите с цел възможност за изготвяне на данъчна оценка на имота.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е общинската служба по земеделие и гори към Главна дирекция "Земеделие и гори" на Министерството на земеделието и горите.

2. Заявител

Заявител на административната услуга може да бъде собственик на имота или друго заинтересовано лице.

3. Необходими документи

За извършване на услугата заявителят следва да подаде заявление по образец.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Собственикът на имота или други заинтересовани лица отправят писмено заявление до общинската служба по земеделие и гори (ОСЗГ) по местонахождение на имота за издаване на удостоверение на характеристиките на имоти, необходими за определяне на данъчната им оценка. Заявлението трябва да е по образец. Срокът за изпълнение на услугата е седем работни дни.

В случай, че ОСЗГ не извърши услугата в указания срок или откаже да извърши услугата, заинтересованото лице може да подаде оплакване до съответната Областна дирекция "Земеделие и гори".

5. Такси

За издаване на удостоверения за характеристиките на имотите, необходими за определяне на данъчната им оценка се заплаща такса в размер на 4 лв.

0 коментара

Добавете коментар