Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот

  • Вторник, 10 Февруари 2009 11:23Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и от областните управители (Тарифа № 14)


Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже реда за издаването на документ, удостоверяващ, че един и същи имот е обозначен с различни идентификатори, планоснимачни номера и номера на урегулирани поземлени имоти в кадастралната карта, включително в предишни нейни състояния според историята, съответно в кадастралните и подробните устройствени планове. Необходимите предпоставки за това са да има одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри, от една страна, и от друга, да има цифрови данни от кадастралните планове и подробните устройствени планове за посочената територия.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентна по настоящата услуга е Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождението на имота.

2. Заявители

Физически и юридически лица, притежаващи право на собственост или друго вещно право върху съответния имот. Правото се упражнява лично или чрез пълномощник.

3. Необходими документи

Заявителите подават лично или чрез представител следните документи:

- заявление до СГКК, в което се указва срок за изпълнение, съгласно Тарифа № 14;

- скица-копие от кадастралната карта;

- документ за собственост или друго вещно право върху недвижимия имот;

- пълномощно, когато молбата се подава от пълномощник;

- копие от платежни документи за внесена такса;

- други документи, удостоверяващи основанието за исканата услуга.

4. Вътрешен ход на административната услуга

4.1. Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот

Заявлението се адресира до СГКК по местонахождение на недвижимия имот. Ако изискваните документи са налице и нямат недостатъци, подадени са от заинтересованото лице или негов представител, регистрацията на искането се извършва в момента на подаването на документите. Заявлението се предава на служителя, извършващ услугата. Следва проучване на плановете и картите, върху които имотът е нанесен, и идентифицирането му. След като се издаде удостоверението, то се предава на служителя, работещ в приемната. Удостоверението се предава на потребителя на услугата, а самото предаване се отбелязва в регистъра за справки и услуги на СГКК.

Забележка: Основание за отказ за издаване на удостоверение е наличието на спор за материално право, който се решава по съдебен ред.


4.2. Срок за извършване на административната услуга

Законно установеният срок за издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот е регламентиран в разпоредбите на Тарифа № 14. По принцип срокът за извършване на услугата е 3 дни, като тя може да се изпълни и за един ден при заплащане на такса в размер 150 на сто или за 4 часа - при заплащане на такса в троен размер.

Когато за извършване на услугата се налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка и проучване на място или извършване на геодезически измервания, срокът за изпълнението й е до един месец. Този тип услуга може да се изпълни до 10 работни дни при заплащане на такса в размер 150 на сто и до 3 работни дни - при заплащане на такса в троен размер.

4.3. Оспорване на отказ за извършване на административната услуга

Отказът за извършване на административна услуга от СГКК се оспорва по административен ред пред изпълнителния директор на АГКК. Прилагат се правилата на АПК.

Жалбата се подава в писмена форма чрез СГКК в 14 дневен срок от съобщаването за отказа на заинтересованите лица.

Забележка: Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичане на срока, в който административният орган е трябвало да се произнесе.

Административният акт може да се преразгледа и оттегли в 7-дневен срок от получаването на жалбата от органа, който го е издал. Той може да отмени, измени или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му.

Когато началникът на СГКК не намери основание за пререшаване на въпроса, той незабавно изпраща жалбата, заедно с цялата преписка, за решаване от изпълнителния директор на АГКК. Той се произнася в двуседмичен срок от получаване на преписката с мотивирано решение, с което обявява оспореният акт за нищожен, отменя го изцяло/отчасти като незаконосъобразен или нецелесъобразен, или отхвърля жалбата.

5. Такси

Съгласно Тарифа № 14, за издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот се събира такса в размер 20 лв.

6. Срок на валидност на издадения акт

Издаденият акт е валиден до следващото изменение.

0 коментара

Добавете коментар