ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ИЛИ НА СГРАДА, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ НА СОБСТВЕНОСТ В УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 11:21


Правно основание

чл. 49б, чл. 55, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 1 и чл. 33 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Раздел VI от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14)

Характеристика

Целта на административната услуга е да укаже реда и условията за създаване на документ, с който да се удостовери съществуването на недвижим имот в кадастъра с границите (очертанията), размерите му и други характеристики.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган да издаде скицата е съответната служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на имота. Службите по геодезия, картография и кадастър са териториални звена на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

2. Заявител

Правото да поиска издаването на скица принадлежи на физически или юридически лица, притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право. Правото може да се упражни лично или чрез пълномощник.

3. Необходими документи:

- заявление на заинтересованото лице или негов представител до СГКК, в което се указва срока за изпълнение, съгласно Тарифа № 14 и вида на услугата;

- копие от документ за собственост или друго вещно право върху недвижимия имот (оригиналът се носи за сверяване, освен ако копието не е нотариално заверено);

- копие от скица за имота от архивен план (не е задължителна);

- пълномощно, когато молбата се подава от пълномощник;

- копие от платежен документ.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се адресира до Службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на недвижимия имот. Ако изискваните документи са налице и няма недостатъци и са подадени от заинтересованото лице или негов представител, регистрацията на искането се извършва в момента на подаването на документите. Заявлението с комплекта документи се предава на служителя, който ще извърши услугата. Издава се скица за поземлен имот или на сграда, самостоятелен обект на собственост в урбанизирана територия, извежда се и се предава на служителя работещ в приемната. Скицата се предава на потребителя на услугата, като това се отбелязва в регистъра за справки и услуги.

Основание за отказ е наличието на спор за материално право, който се решава по съдебен ред, както и липсата на правен интерес. Отказът за извършване на административна услуга (издаване на индивидуален административен акт) от СГКК се оспорва по административен ред пред изпълнителния директор на АГКК. Жалбата се подава в писмена форма чрез СГКК в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица. Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичане на срока, в който административния орган е длъжен да се произнесе. Издадения административен акт може да се преразгледа и да се оттегли в 7 дневен срок от получаването на жалбата от органа, който е издал акта, той може да отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му. Когато началникът на СГКК не намери основание за пререшаване на въпроса, той незабавно изпраща жалбата или протеста заедно с цялата преписка за решаване от изпълнителния директор. В двуседмичен срок от получаване на преписката изпълнителният директор на АГКК се произнася с мотивирано решение, с което обявява оспорения акт за нищожен, отменя го изцяло или отчасти като незаконосъобразен, или нецелесъобразен, или отхвърля жалбата. Приложим нормативен акт при обжалване е Административнопроцесуалният кодекс.

Законно установения срок за издаване на акта е в съответствие с разпоредбите на раздел VІ от Тарифа № 14.

Срокът на валидност на издадения акт е 6 месеца.

5. Такси

За издаване на скица на поземлен имот или на сграда - самостоятелен обект на собственост, се събира такса в размер 20 лв. за един поземлен имот в урбанизирана територия. Таксата не се възстановява, в случай когато се откаже извършването на услугата. При подаване на ново заявление за извършване на услугата след отстраняване на причината за отказа не се заплаща повторно.

Срокът за изпълнение на услугата е 3 дни, като услугата се изпълнява за един ден при заплащане на такса в размер 150 на сто и за 4 часа - при заплащане на такса в троен размер.

Когато за извършване на услугата се налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка и проучване на място или извършване на геодезически измервания, срокът за изпълнението й е до един месец. В този случай услугата се изпълнява до 10 работни дни при заплащане на такса в размер 150 на сто и до 3 работни дни - при заплащане на такса в троен размер.

3 коментара

  1. да, наверно так и есть
  2. А защо не указвате дали пълномощното за представителство на собственика следва да бъде нотариално заверено или е възможно и с обикновено такова?
  3. съдът ли налага на кадастъра да ми издаде скица ,на осн на какво ?

Добавете коментар