ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ИЛИ НА СГРАДА, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ НА СОБСТВЕНОСТ В НЕУРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 11:21


Правно основание

чл. 49б, чл. 55, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 1 и чл. 34, ал. 1 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Раздел VI от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14)

Характеристика

Целта на административната услуга е да укаже реда и условията за издаване на документ, с който да се удостовери съществуването на недвижим имот в кадастъра с границите (очертанията), размерите му и други характеристики.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентният орган да издаде скицата е съответната служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на имота. Службите по геодезия, картография и кадастър са териториални звена на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

II. Заявител

Правото да поиска издаването на скица принадлежи на физически или юридически лица, притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право. Правото може да се упражни лично или чрез пълномощник.

III. Необходими документи

1. Заявление на заинтересованото лице или негов представител до СГКК, в което се указва срока за изпълнение, съгласно Тарифа № 14 и вида на исканата скица;

2. Копие от документ за собственост или друго вещно право върху недвижимия имот (оригиналът се носи за сверяване, освен ако копието не е нотариално заверено);

3. Копие от скица за имота от архивен план (не е задължително);

4. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице;

5. Копие от платежен документ.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се адресира до СГКК по местонахождение на недвижимия имот. Ако изискваните документи са налице и няма недостатъци и са подадени от заинтересованото лице или негов представител, регистрацията на искането се извършва в момента на подаването на документите в регистъра за справки и услуги по образец 0450 към чл. 28, ал. 1, т. 3 от Наредба №3 от 28 април 2005 г.

Законно установения срок за издаване на скица е в съответствие с разпоредбите на раздел VІ от Тарифа № 14. Срокът за изпълнение на услугата е 3 дни. Услугата се изпълнява за един ден при заплащане на такса в размер 150 на сто и за 4 часа – при заплащане на такса в троен размер. Извършената услуга се регистрира в регистъра за справки и услуги по образец 0450 към чл. 28, ал.1, т. 3 от Наредба №3 от 28 април 2005 г. Срокът на валидност на издадената скица е 6 месеца.

Основание за отказ за извършване на исканата административна услуга е липсата на правен интерес, както и наличието на спор за материално право, който се решава по съдебен ред. Отказът за извършване на административната услуга от СГКК се оспорва по административен ред пред изпълнителния директор на АГКК.

Жалбата или протестът се подава в писмена форма чрез СГКК в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица. Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичане на срока, в който административния орган е длъжен да се произнесе. Когато началникът на СГКК не намери основание за пререшаване на въпроса, той незабавно изпраща жалбата или протеста заедно с цялата преписка за решаване от изпълнителния директор. В двуседмичен срок от получаване на преписката изпълнителният директор на АГКК се произнася с мотивирано решение, с което обявява оспорения акт за нищожен, отменя го изцяло или отчасти като незаконосъобразен, или нецелесъобразен, или отхвърля жалбата или протеста. Приложим нормативен акт при обжалването е Административнопроцесуалния кодекс.

V. Такси

Таксите се определят по чл. 37, ал.1 от Тарифа № 14 – за издаване на скица на поземлен имот или на сграда - самостоятелен обект на собственост, се събира такса в размер 10 лв. за един поземлен имот в неурбанизирана територия.

0 коментара

Добавете коментар