ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ НА ОСЗГ ОТ РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД

  • Вторник, 10 Февруари 2009 10:26


Правно основание

Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

Характеристика

Настоящото изложение има за цел да укаже реда и условията за издаване на препис от решение за възстановяване на собственост върху земеделски земи и гори от горския фонд. Преписа се издава с цел удостоверяване на собственост.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е общинската служба по земеделие и гори към Главна дирекция "Земеделие и гори" на Министерството на земеделието и горите, по местонахождението на имота.

2. Заявител

Заявител на административната услуга може да бъде собственик на имота или упълномощено лице.

3. Необходими документи

За извършване на услугата заявителят следва да подаде заявление по образец.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Собственикът или упълномощен негов представител отправя искане до общинската служба по земеделие и гори по местонахождение на имота за издаване на препис от решение. В срок от седем работни дни общинската служба по земеделие и гори издава 1 брой препис от решение. В случай, че общинска служба по земеделие и гори не извърши услугата в указания срок или откаже да извърши услугата, заинтересованото лице може да подаде оплакване до съответната Областна дирекция "Земеделие и гори". 5. Такси

За издаване на препис от решение на поземлената комисия или на общинската служба по земеделие и гори се събират следните такси:

- за един имот - 1,50 лв.;

- от 2 до 4 имота - 2 лв.;

- над 4 имота - 2,50 лв.

0 коментара

Добавете коментар