Издаване на копие от схема на самостоятелен обект в сграда

  • Вторник, 10 Февруари 2009 10:22Правно основание

Чл. 55, ал. 3, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)
Чл. 33 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
Раздел VI от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14)


Характеристика

Целта на административната услуга е да укаже реда и условията за създаване на документ, с който да се удостовери съществуването на недвижим имот в кадастъра с границите (очертанията), размерите му и други характеристики.


Процедура:
  
1. Компетентен орган

Компетентният орган да извърши услугата е съответната служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на имота. Службите по геодезия, картография и кадастър са териториални звена на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

2. Заявител

Правото да поискат извършване на услугата принадлежи на физически и юридически лица, притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право, лично или чрез пълномощник.

3. Необходими документи:

- заявление на заинтересованото лице или негов представител до СГКК, в коeто се указва срока за изпълнение, съгласно Тарифа № 14 и вида на исканата услуга;
- копие от документ за собственост или друго вещно право върху недвижимия имот (оригиналът се носи за сверяване, освен ако копието не е нотариално заверено);
- копие от скица за имота от архивен план (не е задължителна);
- пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице;
- копие от платежен документ.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се адресира до СГКК по местонахождение на недвижимия имот. Ако изискваните документи са налице и няма недостатъци и са подадени от заинтересованото лице или негов представител, регистрацията на искането се извършва в момента на подаването на документите в регистъра за справки и услуги. Заявлението с комплекта документи се предава на служителя, който ще извърши услугата, който издава копие от схема на самостоятелен обект в сграда., извежда го и го предава на служителя, работещ в приемната. Схемата на самостоятелен обект в сграда се предаване на потребителя на услугата и се отбелязва в регистъра за справки и услуги.

Основание за отказ за извършване на исканата административна услуга е липсата на правен интерес, както и наличието на спор за материално право, който се решава по съдебен ред. Отказът се оспорва по административен ред пред изпълнителния директор на АГКК. Жалбата се подава в писмена форма чрез СГКК в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица. Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичане на срока, в който административния орган е длъжен да се произнесе. Когато началникът на СГКК не намери основание за пререшаване на въпроса, той незабавно изпраща жалбата или протеста заедно с цялата преписка за решаване от изпълнителния директор. В двуседмичен срок от получаване на преписката изпълнителният директор на АГКК се произнася с мотивирано решение, с което обявява оспорения акт за нищожен, отменя го изцяло или отчасти като незаконосъобразен, или нецелесъобразен, или отхвърля жалбата. Приложим нормативен акт при обжалване е Административнопроцесуалният кодекс.

Законно установения срок за извършване на услугата е в съответствие с разпоредбите на раздел VІ от Тарифа № 14.

Срок на валидност на издадената схема е 6 месеца.

5. Такси

За издаване на копие от схема на самостоятелен обект в сграда се събира такса в размер 10 лв. Таксата не се възстановява, в случай когато се откаже извършването на услугата. При подаване на ново заявление за извършване на услугата след отстраняване на причината за отказа не се заплаща повторно. Срокът за изпълнение на услугите е 3 дни, като услугата се изпълнява за един ден при заплащане на такса в размер 150 на сто и за 4 часа - при заплащане на такса в троен размер.

0 коментара

Добавете коментар