ИЗДАВАНЕ НА КОМБИНИРАНА СКИЦА ЗА ПЪЛНА ИЛИ ЧАСТИЧНА ИДЕНТИЧНОСТ НА ГРАНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 10:21


Правно основание

Чл. 34 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № 3)

Раздел VI от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14)

Характеристика

Целта на административната услуга е да укаже реда и условията за създаване на документ, с който да се удостовери пълна или частична идентичност на границите на поземлени имоти чрез съвместяване на данни от действащата кадастрална карта и/или от кадастрални, регулационни, устройствени планове, карти и планове, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган да издаде скицата е съответната служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на имота. Службите по геодезия, картография и кадастър са териториални звена на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

2. Заявител

Правото да поискат извършване на услугата принадлежи на физически и юридически лица, притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право, лично или чрез пълномощник.

3. Необходими документи:

- заявление на заинтересованото лице или негов представител до СГКК, в което се указва срока за изпълнение, съгласно Тарифа № 14;

- пълномощно, когато молбата се подава от пълномощник;

- документи необходими за установяване на идентичността;

- документи за внесена такса.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се адресира до СГКК по местонахождение на недвижимия имот. Ако изискваните документи са налице и няма недостатъци и са подадени от заинтересованото лице или негов представител, регистрацията на искането се извършва в момента на подаването на документите. Заявлението се предаване на служителя извършващ услугата. Проучват се плановете и картите, върху които имотът е нанесен и същият се идентифицира. При необходимост от заявителя се изисква допълнение и/или уточнение. Служителят генерира в изпълнение на задачата графични и текстови извлечения от кадастралната карта и кадастралните регистри и другите налични източници в обхвата на зададения обект и съставя комбинирана скица. Издава се комбинираната скица, извежда се и се предава на служителя, работещ в приемната. Комбинираната скица се предава на потребителя на услугата, което се отбелязва в регистъра за справки и услуги.

При отказ за извършване на административна услуга (издаване на индивидуален административен акт) от СГКК, същият се оспорва по административен ред пред изпълнителния директор на АГКК. Жалбата се подава в писмена форма чрез СГКК в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица. Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичане на срока, в който административния орган е длъжен да се произнесе. Издадения административен акт може да се преразгледа и да се оттегли в 7 дневен срок от получаването на жалбата от органа, който е издал акта, той може да отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му. Когато началникът на СГКК не намери основание за пререшаване на въпроса, той незабавно изпраща жалбата или протеста заедно с цялата преписка за решаване от изпълнителния директор. В двуседмичен срок от получаване на преписката изпълнителният директор на АГКК се произнася с мотивирано решение, с което обявява оспорения акт за нищожен, отменя го изцяло или отчасти като незаконосъобразен, или нецелесъобразен, или отхвърля жалбата. Приложим нормативен акт при обжалване е Административнопроцесуалният кодекс.

Законно установения срок за издаване на акта е в съответствие с разпоредбите на раздел VІ от Тарифа № 14.

Срокът на валидност на издадения акт е до следващото изменение.

5. Такси

За издаване на комбинирана скица за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот се събира такса в размер 30 лв. за един имот. Таксата не се възстановява, в случай когато се откаже извършването на услугата. При подаване на ново заявление за извършване на услугата след отстраняване на причината за отказа, таксата не се заплаща повторно. Срокът за изпълнение на услугите е 3 дни, като услугата се изпълнява за един ден при заплащане на такса в размер 150 на сто и за 4 часа - при заплащане на такса в троен размер.

Когато за извършване на услугата се налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка и проучване на място или извършване на геодезически измервания, срокът за изпълнението й е до един месец. В този случай услугата се изпълнява до 10 работни дни при заплащане на такса в размер 150 на сто и до 3 работни дни - при заплащане на такса в троен размер.

0 коментара

Добавете коментар