ИЗДАВАНЕ НА ДРУГО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ОСВЕН ТАКОВА ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ И ПО ЧЛ. 52, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

  • Вторник, 10 Февруари 2009 10:19


Правно основание

Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14)

Характеристика

Целта на настоящото описание е да укаже реда и условията за издаване на заверен документ, удостоверяващ факти и обстоятелства по Закона за кадастъра и имотния регистър. Услугата не обхваща издаването на удостоверение за идентичност на поземлен имот и удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР (виж услугите "Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот" и "Издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър").
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган да извърши услугата е съответната служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на имота. Службите по геодезия, картография и кадастър са териториални звена на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

2. Заявител

Правото да поискат извършване на услугата принадлежи на физически и юридически лица, притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право лично или чрез пълномощник.

3. Необходими документи:

- заявление на заинтересованото лице или негов представител до СГКК, в което се указва срока за изпълнение, съгласно Тарифа № 14 и вида на исканото изменение;

- скица-копие от кадастралната карта;

- документ за собственост или друго вещно право върху недвижимия имот;

- пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник;

- копие от платежни документи за внесена такса;

- други документи, удостоверяващи основанието за исканата услуга.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се адресира до Службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на недвижимия имот. Ако изискваните документи са налице и няма недостатъци и са подадени от заинтересованото лице или негов представител, регистрацията на искането се извършва в момента на подаването на документите. Заявлението се предава на служителя, извършващ услугата. Проучват се имота и исканите факти и обстоятелства. Издава се удостоверението, извеждане се и се предава на служителя работещ, в приемната. Удостоверението се предава на потребителя на услугата, като това се отбелязва в регистъра за справки и услуги. Законно установения срок за издаване на акта е в съответствие с разпоредбите на раздел VІ от Тарифа № 14. Срокът на валидност на издадения акт е до следващото изменение.

Основание за отказ е наличието на спор за материално право, който се решава по съдебен ред. Отказът за извършване на административна услуга (издаване на индивидуален административен акт) от СГКК се оспорва по административен ред пред изпълнителния директор на АГКК. Жалбата се подава в писмена форма чрез СГКК в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица. Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичане на срока, в който административния орган е длъжен да се произнесе. Издадения административен акт може да се преразгледа и да се оттегли в 7 дневен срок от получаването на жалбата от органа, който е издал акта, той може да отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му. Когато началникът на СГКК не намери основание за пререшаване на въпроса, той незабавно изпраща жалбата заедно с цялата преписка за решаване от изпълнителния директор. В двуседмичен срок от получаване на преписката изпълнителният директор на АГКК се произнася с мотивирано решение, с което обявява оспорения акт за нищожен, отменя го изцяло или отчасти като незаконосъобразен, или нецелесъобразен, или отхвърля жалбата. Приложим нормативен акт при обжалване е Административнопроцесуалният кодекс.

5. Такси

Съгласно чл. 42, ал. 3 от Тарифа № 14 за издаване на друго удостоверение, освен по чл. 52, ал. 5 ЗКИР и за идентичност на поземлен имот, се събира такса в размер 10 лв. Таксата не се възстановява, в случай когато се откаже извършването на услугата. При подаване на ново заявление за извършване на услугата след отстраняване на причината за отказа, таксата не се заплаща повторно.

Срокът за изпълнение на услугите е 3 дни, като услугата се изпълнява за един ден при заплащане на такса в размер 150 на сто и за 4 часа - при заплащане на такса в троен размер.

Когато за извършване на услугата се налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка и проучване на място или извършване на геодезически измервания, срокът за изпълнението й е до един месец. В този случай услугата се изпълнява до 10 работни дни при заплащане на такса в размер 150 на сто и до 3 работни дни - при заплащане на такса в троен размер.

0 коментара

Добавете коментар