ИЗВЪРШВАНЕ НА СПРАВКИ ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ, КАКТО И ЗА МАТЕРИАЛИ И ДАННИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В АРХИВА НА СЛУЖБИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

  • Вторник, 10 Февруари 2009 10:17


Правно основание

Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

Раздел VI от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14)

Характеристика

Целта на административната услуга е да укаже реда и условията за създаване на документ, удостоверяващ последователните изменения на граници (очертания), размери и собственост, довели до актуалното състояние на недвижим имот.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган да извърши услугата е съответната служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на имота. Службите по геодезия, картография и кадастър са териториални звена на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

2. Заявител

Правото да поискат извършване на услугата принадлежи на физически и юридически лица, притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право лично или чрез пълномощник.

3. Необходими документи:

- заявление на заинтересованото лице или негов представител до СГКК, в което се указва срока за изпълнение, съгласно Тарифа № 14 и вида на исканата справка;

- данни/копие от платежни документи за внесена такса.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се адресира до Службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на недвижимия имот. Ако изискваните документи са налице и няма недостатъци и са подадени от заинтересованото лице или негов представител, регистрацията на искането се извършва в момента на подаването на документите. Заявлението с придружаващите го документи се предава на служителя, извършващ услугата за извършване на исканата справка. Служителят извършва справката и по искане на заявителя може да го уведоми устно или писмено. При липса или недостиг на необходими за изпълнението данни се изготвя, подписва и изпраща по установения ред уведомително писмо до заявителя с искане за допълване и/или уточняване. Справката се проверява от ръководния експерт и се подписва и предава на заявителя. Законно установения срок за издаване на акта е в съответствие с разпоредбите на раздел VІ от Тарифа № 14. Срок на валидност на издадения акт е до следващото изменение.

Основание за отказ е наличието на спор за материално право, който се решава по съдебен ред. Отказът за извършване на административна услуга (издаване на индивидуален административен акт) от СГКК се оспорва по административен ред пред изпълнителния директор на АГКК. Жалбата се подава в писмена форма чрез СГКК в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица. Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичане на срока, в който административният орган е длъжен да се произнесе. Издаденият административен акт може да се преразгледа и да се оттегли в 7 дневен срок от получаването на жалбата от органа, който е издал акта, като той може да отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му. Когато началникът на СГКК не намери основание за пререшаване на въпроса, той незабавно изпраща жалбата заедно с цялата преписка за решаване от изпълнителния директор. В двуседмичен срок от получаване на преписката изпълнителният директор на АГКК се произнася с мотивирано решение, с което обявява оспорения акт за нищожен, отменя го изцяло или отчасти като незаконосъобразен, или нецелесъобразен, или отхвърля жалбата. Приложим нормативен акт при обжалване е Административнопроцесуалният кодекс.

5. Такси

Таксите се определят по чл. 46, ал. 1 от Тарифа № 14. Таксата не се възстановява, в случай когато заявителят се откаже извършването на услугата.

Срокът за изпълнение на услугите е 3 дни, като услугата се изпълнява за един ден при заплащане на такса в размер 150 на сто и за 4 часа - при заплащане на такса в троен размер.

Когато за извършване на услугата се налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка и проучване на място или извършване на геодезически измервания, срокът за изпълнението й е до един месец. В този случай услугата се изпълнява до 10 работни дни при заплащане на такса в размер 150 на сто и до 3 работни дни - при заплащане на такса в троен размер.

1 коментара

  1. asda dgdd tre m i678 jhjdt

Добавете коментар