ЗАСНЕМАНЕ НА ГРАНИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ИЛИ НА СГРАДА, НЕОБХОДИМО ЗА НАНАСЯНЕ В КАДАСТЪРА ИЛИ ЗА ПРОВЕРКА

  • Вторник, 10 Февруари 2009 10:16


Правно основание

Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

Раздел VI от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14)

Характеристика

Целта на административната услуга е да укаже реда и условията за отразяване в кадастралната карта на изменение за промяна на границите на поземлените имоти и очертанията на сградите. При създаване на нови обекти на кадастъра, както и при допълване на непълноти и поправяне на грешки, се изработва скицата-проект за изменение в кадастралната карта съгласно образец, одобрен от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Услугата се извършва за поддържане на кадастралната карта в актуално състояние в резултат на настъпили изменения при:

- промяна на граници на поземлени имоти;

- отстраняване на непълноти и поправяне на грешки;

- при създаване на нови обекти на кадастъра.

В резултат се удостоверяват настъпилите промени в границите на недвижимия имот в съответствие с документа за собственост или учредени други вещни права.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган да извърши услугата е съответната служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на имота. Службите по геодезия, картография и кадастър са териториални звена на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

2. Заявител

Правото да поискат извършване на услугата принадлежи на физически и юридически лица, притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право лично или чрез пълномощник.

3. Необходими документи:

- заявление на заинтересованото лице или негов представител до СГКК, в което се указва срока за изпълнение, съгласно Тарифа № 14 от 2002 г. и вида на исканата услуга;

- скица-копие от кадастралната карта;

- изходни материали и данни получени от СГКК;

- документ за собственост или друго вещно право върху недвижимия имот;

- пълномощно, когато молбата се подава от пълномощник;

- данни/копие от платежни документи за внесена такса за получаване на изходни материали и данни, както и за нанасяне на измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри;

- данни за правоспособното лице, извършило заснемането;

- застрахователна полица за застраховка на правоспособното лице, съгласно изискването по чл. 20, ал. 3 от ЗКИР;

- други документи, удостоверяващи основанието за заснемане на граница на поземлен имот или сграда.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се адресира до Службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на недвижимия имот. Ако изискваните документи са налице и няма недостатъци и са подадени от заинтересованото лице или негов представител, регистрацията на искането се извършва в момента на подаването на документите. Заснемането се отразява в скица–проект с регистър на координираните точки от правоспособното лице в присъствието на заинтересуваните лица. Началникът на СГКК с резолюция разпорежда на оправомощения служител действието, което следва да бъде извършено. Заявлението с придружаващите го документи се предава на служителя, извършващ услугата за изпълнение на резолюцията на началника на СГКК. Длъжностното лице извършва контрол и проверка на скицата-проект от заснемането, извършено от правоспособното лице и материалите и данните за изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри. След извършената проверка за наличие на коректност се извършва нанасяне на измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри, като се архивира старото състояние на имота. Законно установения срок за издаване на акта е в съответствие с разпоредбите на раздел VІ от Тарифа № 14. Пълната документация за трасиране, означаване и координиране на поземлен имот се съхраняват постоянно във досие за всеки имот, засегнат от промяната.

Основание за отказ е наличието на спор за материално право, който се решава по съдебен ред. Отказът за извършване на административна услуга (издаване на индивидуален административен акт) от СГКК се оспорва по административен ред пред изпълнителния директор на АГКК. Жалбата се подава в писмена форма чрез СГКК в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица. Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичане на срока, в който административният орган е длъжен да се произнесе. Издаденият административен акт може да се преразгледа и да се оттегли в 7 дневен срок от получаването на жалбата от органа, който е издал акта, той може да отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му. Когато началникът на СГКК не намери основание за пререшаване на въпроса, той незабавно изпраща жалбата заедно с цялата преписка за решаване от изпълнителния директор. В двуседмичен срок от получаване на преписката изпълнителният директор на АГКК се произнася с мотивирано решение, с което обявява оспорения акт за нищожен, отменя го изцяло или отчасти като незаконосъобразен, или нецелесъобразен, или отхвърля жалбата. Приложим нормативен акт при обжалване е Административнопроцесуалният кодекс.

5. Такси

За заснемане на граница на поземлен имот или на сграда, необходимо за нанасяне в кадастъра или за проверка, се събира такса в размер 100 лв. и по 15 лв. за всяка точка от границата или сградата. Таксата не се възстановява, в случай когато заявителят се откаже извършването на услугата. При подаване на ново заявление за извършване на услугата след отстраняване на причината за отказа, таксата не се заплаща повторно.

Срокът за изпълнение на услугите е 3 дни, като услугата се изпълнява за един ден при заплащане на такса в размер 150 на сто и за 4 часа - при заплащане на такса в троен размер.

Когато за извършване на услугата се налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка и проучване на място или извършване на геодезически измервания, срокът за изпълнението й е до един месец. В този случай услугата се изпълнява до 10 работни дни при заплащане на такса в размер 150 на сто и до 3 работни дни - при заплащане на такса в троен размер.

0 коментара

Добавете коментар