ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР ЗА ИЗПРАТЕНИТЕ ДО ОРГАНИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА СДЕЛКИТЕ С КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ И ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ И ВРЪЧЕНИ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 10:14


Правно основание

Чл. 6, ал. 9 от Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти

Чл. 5 от Закона за сделките с компенсаторни инструменти

Заповед № 817/27.11.2002 г. на министъра на финансите

Характеристика

В Министерството на финансите се завежда регистър за изпратените до органите по Закона за сделките с компенсаторни инструменти удостоверителни документи и за получените и връчени на притежателите на компенсаторни инструменти удостоверителни документи. В регистъра се вписва информацията, предоставена от Централния регистър на компенсаторните инструменти, съгласно Наредбата за условията и реда за работа на Централния регистър на компенсаторните инструменти.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентен орган по извършване на административната услуга е Министерството на финансите.

2. Вътрешен ход на административната услуга

Исканията за обезщетяване (по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти), с посочване на избрания начин за обезщетяване, се подават в едногодишен срок от влизането на закона в сила до министъра или ръководителя на ведомство, който упражнява правата на държавата в търговските дружества, в активите на които са включени имуществата по закона или до областните управители-във всички останали случаи. Министърът или ръководителят на ведомство, който упражнява правата на държавата в търговските дружества, или областният управител е длъжен да води регистър за изпратените до органите по Закона за сделките с компенсаторни инструменти удостоверителни документи и за получените и връчени на притежателите на компенсаторни инструменти удостоверителни документи. Комплектоването и изпращането на документите се извършва в 7 дневен срок от влизане в сила на актовете, с които е определен размерът на обезщетението, а когато той е установен с влезли в сила съдебни решения – от деня на получаването им за изпълнение.

За организиране на дейността по законоустановените изисквания, министъра на финансите назначава временна комисия. Регистърът се съхранява и води от секретаря на комисията. Образуваните пред министъра на финансите преписки с искания за обезщетяване по ЗОСОИ, след приключването им се предават за съхранение във ведомствения архив, където се съхраняват безсрочно.

0 коментара

Добавете коментар