Издаване и подмяна на паспорти на български граждани. Заявления.

  • Вторник, 10 Февруари 2009 10:05Правно основание

Закон за българските документи за самоличност

Правилник за издаване на българските документи за самоличност

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси

Характеристика

Настоящото изложение цели да разясни реда и условията, при които се подава заявление за паспорт на български гражданин и се издава посоченият документ.

Паспортът е документ за преминаване на държавната граница на Република България и за пребиваване извън страната. Паспортът е основен идентификационен документ за самоличност на българските граждани и на територията на Република България.

Паспортите на българските граждани се издават със срок на валидност 5 години.

Всеки гражданин на Република България има право само на един паспорт.

В случаите, когато паспортът е повреден, унищожен, изгубен, откраднат или страниците му са изчерпани, се издава нов паспорт. По искане на лицето нов паспорт може да се издаде и преди изтичане на срока на валидност.


Процедурa:
   

I. Компетентен орган

Заявлението за издаване на български документ за самоличност - паспорт, се подава в районното полицейско управление (РПУ) или в съответната областна дирекция "Полиция" (ОД "П") по постоянен адрес или в Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" в Национална служба "Полиция" - МВР.

Компетентността по издаване на разглеждания в услугата документ е предоставена на Министерството на вътрешните работи.

II. Заявител

Заявители по настоящата услуга могат да бъдат български граждани.

III. Необходими документи

Паспорт се издава въз основа на заявление, подадено от гражданина.

При подаване на заявлението лицата представят и удостоверителни документи по гражданското състояние, потвърждаващи данните в него. При подмяна на български документи за самоличност поради промяна на постоянния адрес се представя и удостоверителен документ от съответната общинска администрация.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението за издаване на български документ за самоличност - паспорт, се подава в районното полицейско управление (РПУ) или в съответната областна дирекция "Полиция" (ОД "П") по постоянен адрес или в Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" в Национална служба "Полиция" - МВР.

Българските граждани, живеещи в чужбина, подават заявление за издаване на паспорт в дипломатическото или консулското представителство на Република България, което го препраща чрез Министерството на външните работи до ГД "ППООРП" - НС "П" - МВР.

Паспортът се издава в срок до 30 дни от датата на приемане на заявлението.

Заявленията за експресно (8 работни часа) или бързо (3 работни дни) издаване на български документ за самоличност - паспорт, се подават в Столичната дирекция "Полиция" (СД "П") и в ОД "П", както и в определени от директора на Национална служба "Полиция" районни полицейски управления или в Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" в Национална служба "Полиция" - МВР. Необходимостта от допълнителни проверки, свързани с издаването на документ за самоличност, е основание за отказ за издаване на документ за самоличност чрез бърза или експресна услуга.

Персонализираният документ за самоличност се получава лично от заявителя след попълване на съответната графа за получаване в заявлението и връщане на предходния документ за самоличност от същия вид, ако има такъв.

Документите за самоличност на малолетните, непълнолетните и на поставените под запрещение лица се получават от техните родители, настойници или попечители, които подписват заявлението.

V. Такси

За издаване на паспорти, на други документи, заместващи паспорта на български граждани, както и при подмяна на паспорта поради промяна на името, ЕГН, постоянния адрес, пола, при изчерпване на страниците, при изтичане на срока на валидност и при настъпили съществени и трайни изменения на образа, се събират следните такси:

- за паспорт на лица от 14 до 58 г. - 30 лв.;

- за паспорт на лица от 58 до 70 г. - 15 лв.;

- за паспорт на лица над 70 г. - 7 лв.;

- за паспорт на инвалиди с определена I, II и III група инвалидност - 2 лв.

За издаване на паспорт на лица до 14 г. се събират следните такси:

- за първи паспорт - 7 лв.;

- за следващ паспорт - 15 лв.

Таксите за издаване на паспорт се заплащат с увеличение 2 пъти, когато услугата по искане на лицата се извършва в срок 3 работни дни, и с увеличение 5 пъти, когато услугата се извършва в срок 8 работни часа.

1 коментара

  1. pitat horata...kakvi dokumenti sa nujni za podmqna na lichna karta.taka....razvivat se hilqti teorii no ne i konkreten odgovor.tolkova li isprashtqha vsichki,che ne razbirat kakvo se pita..

Добавете коментар