ПРЕИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ (МОРЯШКИ ПАСПОРТ, СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ И ДР.)

  • Вторник, 10 Февруари 2009 10:02


Правно основание

Закон за българските документи за самоличност (ЗБДС)

Правилник за издаване на българските документи за самоличност (ПИБДС)

Наредба № 6 от 25 юли 2003 г. за компетентност на морските лица в Република България (Наредба № 6 от 25 юли 2003 г.)

Характеристика

Изложението цели да укаже реда за преиздаване на документи – моряшки паспорт, свидетелство за правоспособност и други.

Забележка: В зависимост от вида на конкретния документ сроковете и необходимите документи са различни.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Съответните дирекции "Морска администрация" – Бургас, Варна, Лом и Русе.

2. Основания за искане за преиздаване и срокове за заявяване

При загубване, кражба или унищожаване на български документ за самоличност (моряшки паспорт) морските лица са длъжни в срок от 3 дни да заявят това пред най-близката служба на МВР, а пребиваващите в чужбина лица в съответното дипломатическо представителство или консулство на Република България.

3. Необходими документи и адресат

При загубване, повреждане или унищожаване на моряшки паспорт, свидетелство за правоспособност или сертификат, издаден от ДМА, лицето подава заявление с описание на обстоятелствата и причините за преиздаване и прилага съответни документи (ако има такива). Ако има протокол от РПУ за извършена кражба, същия се представя в ДМА заедно със заявлението.

4. Срок за изпълнение на административната услуга

Срокът за изпълнение съвпада със срока за издаване на съответния нов документ

5. Такси

Размерът на дължимите такси зависи от вида на документа и съвпада с размера на таксите за неговото първоначално издаване.

0 коментара

Добавете коментар