ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО (ЕСГРАОН) НА ИНСТИТУЦИИ И ГРАЖДАНИ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 09:58


Правно основание

Административнопроцесуален кодекс

Закон за гражданската регистрация (ЗГР)

Закон за защита на личните данни

Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Характеристика

Поместеното изложение цели да укаже редът и условията, при които се предоставят лични данни от единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) на институции и граждани.

Личните данни, които могат да бъдат предоставени, са съдържащите се такива в личния регистрационен картон, а именно:

- име, псевдоним и/или имена в чужбина;

- пол;

- дата на раждане - ден, месец, година;

- единен граждански номер, а за чужденците - и личен номер на чужденеца;

- гражданство;

- място на раждане - област, община, населено място, а за родените извън територията на Република България - и държава;

- акт за раждане - номер, дата и място на съставяне; на чужденците се вписва акт за раждане само ако са родени в Република България;

- постоянен адрес - област, община, населено място, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж, номер на апартамент, електронен адрес, ако има такъв;

- семейно положение;

- акт за сключен брак - номер, дата, място на съставяне; дата и място на сключване на брака, ако не е сключен в Република България;

- данни за съпруг/а, деца, майка, баща, братя/сестри;

- съдебно решение за развод - номер, дата и място на постановяване;

- издаден документ за самоличност - вид, номер, дата на издаване;

- правни ограничения (вид);

- изменение по всички горепосочени точки, предходен постоянен адрес, особености, дата на съставяне на личния регистрационен картон, име и подпис на длъжностното лице;

- починал - дата и място на смъртта; акт за смърт - номер, дата и място на съставяне.

Личните регистрационни картони на лицата са част от регистрите на населението в съответната община. Регистърът на населението на Република България се състои от всички общински регистри на населението. Регистрите на населението в общините се поддържат върху хартиен носител и компютърният им еквивалент е Локална база данни (ЛБД) "Население", които са част от ЕСГРАОН. Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) е национална система за гражданска регистрация на физическите лица в Република България и източник на лични данни за тях.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентността по разглежданата услуга е предоставена на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" и териториалните й звена, които са част от структурата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

II. Заявител

Предоставянето на данните, предмет на разглежданата услуга, имат право да искат:

- българските и чуждестранните граждани, както и на лицата без гражданство, за които се отнасят, а също така и трети лица, когато тези данни са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни законни права и интереси;

- държавни органи и институции съобразно законоустановените им правомощия;

Забележка: посочените по-горе данни имат право да искат и български и чуждестранни юридически лица, но въз основа на закон, акт на съдебната власт.

III. Нормативно установени изисквания

За да бъдат предоставени лични данни от ЕСГРАОН нормативно се изисква да са спазени разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

IV. Необходими документи

За извършване на услугата е необходимо заявителят да подаде заявление в свободен текст, в което следва да посочи кои данни се искат и какво е правното основание за получаването им.

V. Вътрешен ход на административната услуга

След получаване на заявлението, съдържащо необходимите реквизити, съответният служител проверява за исканите данни и в случай че няма правна пречка, същите се предоставят на заявителя.

Отказът за предоставяне на данни може да се обжалва по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс.

Институциите, физическите и юридическите лица, получили данни от ЕСГРАОН, в случаи на установено противоречие, неточност или непълнота в тях могат да поискат тяхната корекция. Съответната администрация, отговорна за достоверността на предоставените данни, се задължава да извърши корекция.

    

0 коментара

Добавете коментар