ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КЛАСИФИКАТОР НА НАСТОЯЩИТЕ И ПОСТОЯННИТЕ АДРЕСИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 09:55


Правно основание

Закон за гражданската регистрация (ЗГР)

Закон за защита на личните данни

Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Характеристика

Поместеното изложение цели да укаже редът и условията, при които се предоставят данни от националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република България.

Създаването и поддържането на националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република България е една от функциите на единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН).
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентността по разглежданата услуга е предоставена на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" и териториалните й звена, които са част от структурата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

II. Заявител

Предоставяне на данните, предмет на разглежданата услуга, имат право да искат:

- българските и чуждестранните граждани, както и на лицата без гражданство, за които се отнасят, а също така и трети лица, когато тези данни са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни законни права и интереси;

- държавни органи и институции съобразно законоустановените им правомощия;

- български и чуждестранни юридически лица - въз основа на закон, акт на съдебната власт или разрешение на Комисията за защита на личните данни.

III. Необходими документи

За извършване на услугата е необходимо заявителят да подаде заявление в свободен текст, в което да бъдат посочени вида и начина на получаване на данните.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

След получаване на заявлението, съдържащо необходимите реквизити, съответният служител проверява за исканите данни и в случай че няма правна пречка, същите се предоставят на заявителя.

Отказът за предоставяне на данни може да се обжалва по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс.

Получилите данни от ЕСГРАОН лица, в случай на установено противоречие, неточност или непълнота в тях, могат да поискат тяхната корекция. Съответната администрация, отговорна за достоверността на предоставените данни, се задължава да извърши корекцията.

0 коментара

Добавете коментар