ОБЖАЛВАНЕ ДЕЙСТВИЯТА НА АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 09:32


Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД)

Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация (ПДКЗЛДНА)

Характеристика

Поместеното по-долу описание цели да укаже редът и условията за обжалване действията на администратор на лични данни пред Комисията за защита на личните данни и по този начин да улесни правоимащите лица в упражняването на правата им.

Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавна власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на личните данни. Администратор на лични данни е и физическо или юридическо лице, както и орган на държавна власт или на местно самоуправление, който обработва лични данни, видът на които, целите и средствата за обработване се определят със закон.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентен орган да разгледа и вземe решение относно жалбата срещу администраторите на лични данни във връзка с нарушаване на правата на физически лица е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

II. Заявител

При нарушаване на правата му по този закон всяко физическо лице има право да сезира Комисията за защита на личните данни.

III. Нормативно установени изисквания

Законът поставя изискване относно срока за подаване на жалбата. Същият е едногодишен от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му.

IV. Необходими документи

Заинтересованото лице следва да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни. Жалбата трябва да има следното съдържание:

- данни за подателя: имена, адрес, телефони за връзка с него, електронен адрес, при наличие;

- описание на нарушението по ЗЗЛД;

- данни за нарушителя, в случай че са известни;

- време и място на извършване на нарушението, в случай че са известни;

- информация за това дали същият случай е в процес на разглеждане от съд или друга институция;

- доказателства, с които разполага подателят;

- дата и подпис.

V. Вътрешен ход на административната услуга

Жалбата може да бъде подадена лично, по пощата, по факс или на електронния адрес на комисията.

Жалбата може да бъде направена и устно, за което се съставя протокол в приемната на КЗЛД, който се подписва от служител, определен от директора на дирекция "Правна и международна дейност", и подателя.

Жалбата се докладва на председателя на КЗЛД, който я разпределя на дирекция "Правна и международна дейност", а когато има нередовности, подателят се уведомява да ги отстрани в тридневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството. Ако нередовностите не бъдат отстранени в срок, производството се прекратява и жалбата се връща на подателя.

Когато жалбата е редовна, в тридневен срок дирекция "Правна и международна дейност" към КЗЛД извършва проучване и представя становище до комисията относно: допустимост, необходимост от извършване на проверки, събиране на доказателства и уведомяване на други институции. В същия срок КЗЛД изпраща уведомителни писма до известните заинтересовани лица. Ако адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в Интернет страницата на КЗЛД или се оповестява по друг обичаен начин.

Ако жалбата е от компетентността на друг орган, КЗЛД препраща в тридневен срок искането по компетентност, като писмено информира жалбоподателя.

Комисията за защита на личните данни разглежда становището по жалбата на следващото редовно или извънредно заседание, като задължително определя дата за разглеждане на жалбата по същество, за която уведомява всички заинтересовани страни. По отношение на събирането на доказателства, назначаването на вещи лица, представителството, призоваването и други, неуредени в ПДКЗЛДНА случаи, при разглеждане на жалбата се прилагат разпоредбите на АПК.

При разглеждане на жалбата по същество се изслушват страните и докладът на дирекция "Правна и международна дейност" за основателност на жалбата въз основа на събраните доказателства, след което страните се поканват да се помирят. Комисията постановява решение след тайно съвещание в 7-дневен срок от заседанието, но не по-късно от 30 дни от постъпване на жалбата. С решението може да се одобри постигнато споразумение между страните по реда на чл. 20 АПК. Препис от решението се изпраща на страните и на заинтересованите лица в тридневен срок от изготвянето му.

VI. Такси

Производството пред Комисията за защита на личните данни е безплатно.

0 коментара

Добавете коментар