ИНФОРМАЦИЯ, КОНСУЛТАЦИЯ И СПРАВКИ ОТНОСНО УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД

  • Вторник, 10 Февруари 2009 09:31


Правно основание

Закон за администрацията

Закон за българското граждансдтво

Закон за чужденците в Република България

Закон за българите, живеещи извън Република България

Устройствен правилник на Държавната агенция за българите в чужбина

ПМС № 103 от 1993 г.

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се предоставят информация, консултация и справки относно удостоверения за български произход.

Удостоверение за български произход се издава на лица с български произход, желаещи да кандидатстват за българско гражданство, да получат разрешение за пребиваване при облекчени условия и ред, както и да получат образование в българските средни и висши учебни заведения по реда на Закона за българите, живеещи извън Република България и ПМС 103 от 1993 г.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Органът, на когото е предоставена компетентността по настоящата услуга, е Държавната агенция за българите в чужбина.

II. Заявител

Информация, консултация и справки относно удостоверения за български произход могат да искат заинтересованите лица, както и техни пълномощници.

III. Вътрешен ход на административната услуга

При искане от страна на правоимащите лица Държавната агенция за българите в чужбина предоставя информация и консултации за реда и условията за получаване на удостоверение за български произход, както и справки относно хода на преписката на подалите молба за получаване на удостоверение.

0 коментара

Добавете коментар