ИЗДАВАНЕ/ПРЕИЗДАВАНЕ НА МОРЯШКА/СЛУЖЕБНА КНИЖКА

  • Вторник, 10 Февруари 2009 09:29


Правно основание

Конвенция № 108 за националните удостоверения за самоличност на моряците (Конвенция № 108)

Наредба № 6 от 25 юли 2003 г. за компетентност на морските лица в Република България (Наредба № 6 от 25 юли 2003 г.)

Характеристика

Настоящото изложение цели да укаже реда и условията за издаване/преиздаване на моряшка/служебна книжка. Последната служи за отчитане на плавателния стаж на морските лица.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Моряшката/служебната книжка се издава от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или упълномощено от него лице. Конкретни действия по осъществяване на услугата предприемат служителите от отделите "Квалификация и регистрация на морските лица" в съответната дирекция "Морска администрация" - Бургас, Варна, Лом, Русе и Дирекция "Управление на качеството" – София.

2. Необходими документи

За издаването на моряшка/служебна книжка се подават:

- заявление за издаване на моряшка/служебна книжка;

- оригинал и фотокопие на диплома за завършено образование (при първа регистрация и при промяна вида на образованието);

- оригинал и фотокопие на свидетелство за правоспособност (ако има такова);

- оригинал и фотокопие на свидетелствата за допълнителна и специална подготовка, ако има такива;

- стара моряшка/служебна книжка (ако е издавана такава);

- актуална снимка - 2 бр., съгласно ЗБДС;

- документ за платена такса по Тарифа № 5 за таксите, събирани в системата на МТ.

3. Вътрешен ход на административната услуга

Документите се подават в съответната Дирекция "Морска администрация", където лицето се води на отчет или във фронт-офиса на Изпълнителна агенция "Морска администрация" - София.

Моряшката/служебната книжка се издава в срок до 3 работни дни, ако заявлението е подадено в ДМА, където лицето се води на отчет или до 7 работни дни, ако заявлението е подадено във фронт-офиса на Изпълнителна агенция "Морска администрация" - София.

4. Такси

На основание чл. 79, т. 3 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, за издаването на моряшка/служебна книжка се събира такса в размер на 10 лева. Стойността на използваните формуляри на книжки не е включена в таксите и се заплаща отделно.

2 коментара

  1. kde da se obratam za da dobijam morska kniska
  2. Колеги! Актуализирайте информацията! Публикацията ви е от 2009, а Наредба 6/2003 е отменена с Наредба 6 от 2007

Добавете коментар