ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО И ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕС И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА, КОИТО СА ГРАЖДАНИ НА ЕС

  • Вторник, 10 Февруари 2009 09:27


Правно основание

Закон за Министерството на вътрешните работи

Закон за чужденците в Република България

Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България

Правилник за прилагане на закона за Министерството на вътрешните работи

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Инструкция № IЗ-487 от 28 март 2007 г. за реда и организацията за издаване на документите по закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на европейския съюз и членовете на техните семейства

Характеристика

Поместеното изложение цели да разясни реда и условията за издаване на удостоверения за продължително и постоянно пребиваване на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, които също са граждани на ЕС.

Посочените в предходното изречение удостоверения се издават от Дирекция "Миграция" или звената й след подаване на необходимите документи и спазване на нормативно установените изисквания.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

"Удостоверение за продължително пребиваване" и "Удостоверение за постоянно пребиваване" се издават от Дирекция "Миграция" - Национална служба "Полиция" или звената "Миграция" в областните дирекции "Полиция" (ОДП) и Столичната дирекция "Полиция" (СДП).

II. Заявител

Удостоверението за продължително пребиваване се издава на гражданин на Европейския съюз, който отговоря на едно от следните условия:

1. работник е или е самостоятелно заето лице в Република България;

2. притежава здравна осигуровка и необходимите финансови средства за покриване на разходите по пребиваването си и тези на членовете на семейството му, без да са в тежест на системата за социално подпомагане; размерът на финансовите средства се определя с акт на Министерския съвет;

3. записан е в учебно заведение за обучение, включително и професионално обучение, и отговаря на условията по т. 2.

Удостоверението за продължително пребиваване се издава и на член на семейството на гражданин на Европейския съюз, който представи:

1. лична карта или паспорт;

2. документ, който удостоверява, че е член на семейството или е във фактическо съжителство с гражданина на Европейския съюз.

На лице по т. 1 се приравнява и лице, което вече не е работник или самостоятелно заето лице и е:

1. в състояние на временна неработоспособност поради заболяване или злополука;

2. регистрирано като безработно в дирекция "Бюро по труда", след като е работило повече от една година и е останало безработно или е прекратило дейност като самостоятелно заето лице;

3. регистрирано като безработно в дирекция "Бюро по труда" след прекратяване на договор със срок до една година или е останало безработно през първите дванадесет месеца след прекратяване на договор със срок над една година;

4. започнало професионално обучение, което:

а) е свързано с работата му, когато договорът му е прекратен по негово желание;

б) не е свързано с работата му, когато договорът му е прекратен от работодателя.

III. Нормативно установени изисквания

Документите следва да бъдат подадени лично.

За да има право да му бъде издадено "Удостоверение за постоянно пребиваване" гражданинът на Европейския съюз следва да е пребивавал непрекъснато в продължение на 5 години в Република България и отговаря на едно от условията по чл. 16 от Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.

IV. Необходими документи

А) За издаване на "Удостоверение за продължително пребиваване" гражданинът на Европейския съюз и членовете на семейството му, които са граждани на Европейския съюз, следва да подадат заявление по образец.

Гражданинът на Европейския съюз прилага към заявлението:

1. копие на валиден документ за самоличност - лична карта или паспорт;

2. в случаите по чл. 8, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 3 от Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (гражданин на Европейския съюз, който е: работник е или е самостоятелно заето лице в Република България; притежава здравна осигуровка и необходимите финансови средства за покриване на разходите по пребиваването си и тези на членовете на семейството му, без да са в тежест на системата за социално подпомагане; лице, което вече не е работник или самостоятелно заето лице и е в състояние на временна неработоспособност поради заболяване или злополука, регистрирано като безработно в дирекция "Бюро по труда", след като е работило повече от една година и е останало безработно или е прекратило дейност като самостоятелно заето лице или е регистрирано като безработно в дирекция "Бюро по труда" след прекратяване на договор със срок до една година или е останало безработно през първите дванадесет месеца след прекратяване на договор със срок над една година, а също и лице, което е започнало професионално обучение свързано с работата му, когато договорът му е прекратен по негово желание или не е свързано с работата му, когато договорът му е прекратен от работодателя. - документи, които удостоверяват наличието на обстоятелствата;

3. в случаите по чл. 8, ал. 1, т. 3 от Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (записан е в учебно заведение за обучение, включително и професионално обучение, и притежава здравна осигуровка и необходимите финансови средства за покриване на разходите по пребиваването си и тези на членовете на семейството му, без да са в тежест на системата за социално подпомагане; размерът на финансовите средства се определя с акт на Министерския съвет) - декларация;

4. документ за платена държавна такса съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

Членът на семейството на гражданин на Европейския съюз, който е гражданин на Европейския съюз, прилага към заявлението:

1. копие на редовен документ за самоличност - лична карта или паспорт;

2. документ, който удостоверява, че е член на семейството на гражданина на Европейския съюз;

3. документ за платена държавна такса съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

Б) За издаване на "Удостоверение за постоянно пребиваване" гражданинът на Европейския съюз и членовете на семейството му, които са граждани на Европейския съюз, следва да подадат заявление по образец.

Гражданинът на Европейския съюз прилага към заявлението:

1. копие на валиден документ за самоличност - лична карта или паспорт;

2. в случаите по чл. 16 от Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства - документи, които удостоверяват наличието на обстоятелствата;

3. документ за платена държавна такса съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

Членът на семейството на гражданин на Европейския съюз, който е гражданин на Европейския съюз, прилага към заявлението:

1. копие на валиден документ за самоличност - лична карта или паспорт;

2. документ, който удостоверява, че е член на семейството на гражданина на Европейския съюз;

3. документ за платена държавна такса съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

V. Вътрешен ход на административната услуга

А) Заявлението за издаване на "Удостоверение за продължително пребиваване" заедно с приложените необходими документи се подава до дирекция "Миграция" - Национална служба "Полиция" или в звената "Миграция" при областните дирекции "Полиция" (ОДП) и Столичната дирекция "Полиция" (СДП) в тримесечен срок от датата на влизане в Република България.

"Удостоверение за продължително пребиваване" се издава от Дирекция "Миграция" - Национална служба "Полиция" или звената "Миграция" в СДП и ОДП, в деня на подаване на заявлението и съдържа следните данни:

1. номер на удостоверение;

2. пълни имена на лицето, изписани както във валидния му документ за самоличност - лична карта или паспорт;

3. имената на лицето, изписани на кирилица;

4. дата на регистрация;

5. гражданство;

6. дата на раждане;

7. пол.

Срокът на издаденото удостоверение по чл. 3 е до 5 години от датата на издаване.

Б) Заявлението за издаване на "Удостоверение за постоянно пребиваване" заедно с приложените необходими документи се подава до дирекция "Миграция" - Национална служба "Полиция" или в звената "Миграция" при областните дирекции "Полиция" (ОДП) и Столичната дирекция "Полиция" (СДП). "Удостоверение за постоянно пребиваване" се издава от дирекция "Миграция" - Национална служба "Полиция" или звената "Миграция" при ОДП и СДП, в деня на подаване на заявлението и съдържа:

1. номера на удостоверение;

2. пълни имена на лицето, изписани както във валидния му документ за самоличност - лична карта или паспорт;

3. имената на лицето, изписани на кирилица;

4. дата на регистрация;

5. гражданство;

6. дата на раждане;

7. пол.

VI. Такси

За издаване на удостоверение за продължително или за постоянно пребиваване на гражданин на Европейския съюз и членовете на семейството му, които са граждани на Европейския съюз, се събира такса 7 лв.

0 коментара

Добавете коментар