ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 76, Т. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 09:26


Правно основание

Закон за българските документи за самоличност (ЗБДС) чл. 76, т. 7

Характеристика

На лица, наказвани повторно за нарушаване на българското митническо, данъчно или валутно законодателство може да не се разреши напускане на страната, да не се издават паспорти и заместващи ги документи, а издадените да се отнемат – за срок от една година от изпълнението на последното наказание.

Цел на административната услуга е да бъде удостоверена пред органите на полицията и други институции липсата на повторно нарушаване на данъчно законодателство – за срок от една година от изпълнението на последното наказание. Документът е от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения.

Издаденото удостоверение се базира на факти и обстоятелства от наличните данни в информационната система на Националната агенция за приходите и е валидно към датата на издаването му.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентна за издаване на документа е териториалната дирекция на НАП по:

- постоянен адрес за физически лица и еднолични търговци;

- регистрация на субекта (за големи данъкоплатци и осигурители – ТД "ГДО");

- за чуждестранни физически лица без постоянен адрес в страната – ТД София-град.

2. Заявител

Физически лица, желаещи да удостоверят липсата на повторно нарушаване на данъчно законодателство – за срок от една година от изпълнението на последното наказание.

3. Необходими документи

Заявителят следва да подаде искане за издаване на документ по образец.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Органът по приходите извършва проверка за наличието на установени повторни нарушения на българското данъчно законодателство, от задълженото лице за срок от една година от изпълнение на последното наказание.

Върху формуляра на удостоверение се попълват данните за субекта, установеното или не повторно нарушение на българското данъчно законодателство за срок от една година от изпълнението на последното наказание.

При липса на основание за издаване на удостоверение, се издава Решение за отказ, който се връчва на лицето по реда на ДОПК.

Удостоверението се издава в седем дневен срок от постъпване на искането.

Отказът се извършва с мотивирано решение, което се съобщава в 7-дневен срок от издаването му. В решението се посочва в какъв срок и пред кого, същото може да бъде обжалвано.

0 коментара

Добавете коментар