ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМИТЕ ОТ НАСЛЕДОДАТЕЛ ДАНЪЦИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И НАЧИСЛЕНИ ЛИХВИ ВЪРХУ ТЯХ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 09:24


Правно основание

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) чл. 222, ал. 3

Характеристика

При смърт на длъжника при започнало принудително изпълнение по реда на ДОПК, с разпореждане на публичния изпълнител то се спира, без да се начисляват лихви за срока на спирането до приемане на наследството. В тези случаи след изтичането на шестмесечен срок от откриване на наследството (и ако наследството не е прието), по искане на публичния изпълнител районният съдия определя срок за приемане или за отказ от наследството при условията и по реда на чл. 51 от Закона за наследството. В този случай срокът за спиране се удължава със срока, даден от съда.

По искане на наследниците органът по приходите издава удостоверение за дължимите от наследодателя данъци и задължителни осигурителни вноски и начислените лихви върху тях. Удостоверението служи за разпореждане с наследственото имущество.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентна за издаване на документа е съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП).

2. Заявител

Удостоверението се издава на физически лица в качеството им на наследници, само в случаите когато наследодателят е в процедура по принудително изпълнение.

3. Необходими документи

Искане за издаване на документ по образец

4. Вътрешен ход на административната услуга

Удостоверението се издава на всеки един наследник, като удостоверява факти и обстоятелства налични в информационната система на НАП. Органът по приходите извършва проверка в данъчно-осигурителната сметка на наследодателя за други дължими данъци и лихви, които не са включени в образуваното изпълнително дело. Удостоверението се издава в седем дневен срок от постъпване на искането и е валидно към датата на издаването му.

В случаите, когато няма на образувано изпълнително дело липсва основание за издаване на удостоверение и се издава решение за отказ, който се връчва на наследниците по реда на ДОПК. Отказът се извършва с мотивирано решение, което се съобщава в 7-дневен срок от издаването му. В решението се посочва в какъв срок и пред кого, същото може да бъде обжалвано.

0 коментара

Добавете коментар