ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЕРЕН ЕГН

  • Вторник, 10 Февруари 2009 09:24


Правно основание

Закон за гражданската регистрация (ЗГР)

Закон за защита на личните данни

Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Характеристика

Поместеното описание на административна услуга цели да укаже редът и условията, при които се издава удостоверение за верен ЕГН.

Единният граждански номер (ЕГН) е административен идентификатор на подлежащите на регистрация физически лица. Това е уникален номер, чрез който физическите лица се определят еднозначно.

В някои случаи се налага коригирането на единни граждански номера. Това са случаите на:

- несъответствие на годината, месецът или денят на раждане със записаните цифри в първите шест позиции на ЕГН;

- несъответствие на полът на лицето с цифрата за пола в ЕГН;

- наличие на повече от един ЕГН;

- получаване на един и същ ЕГН от две и повече лица.

В случаите на извършени промени в ЕГН се издава удостоверение за верен ЕГН. Споменатото удостоверение съдържа данни за коректния ЕГН на лицето и промените му, при наличие на последните.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентността по разглежданата услуга е предоставена на Главна Дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" и териториалните й звена, които са част от структурата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

II. Заявител

Промяна в ЕГН и издаване на удостоверение в общия случай се извършва по предложение на служителите по ЕСГРАОН в общините (кметствата) по постоянен адрес.

III. Необходими документи

За извършване на услугата е необходимо да бъде изпратено искане за присвояване (корекция) на ЕГН. Следва да се приложат и всички събрани данни и копие от удостоверителния документ за раждане на лицето.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

При установяване на различия в годината, месецът или денят на раждане със записаните цифри в съответните позиции на ЕГН, повече от един ЕГН или повече от едно лица с един и същ ЕГН служителите по ЕСГРАОН в общините (кметствата) правят предложение до ТЗ "ГРАО" за присвояване на нов ЕГН или за вземане на експертно становище по случая като прилагат всички събрани данни и копие от удостоверителния документ за раждане. ТЗ "ГРАО" издава удостоверение за верен ЕГН само за последните две промени на ЕГН. Удостоверението се изпраща на общината (кметството), поискало промяната. След получаване на удостоверението съответните служители вписват промяната. Задължително следва да се уведоми и лицето с променен EГН за настъпилите изменения и необходимостта от подмяна на документите му за самоличност. Удостоверението също следва да се връчи на лицето.

0 коментара

Добавете коментар