ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД

  • Вторник, 10 Февруари 2009 09:23


Правно основание

Закон за администрацията

Закон за българското граждансдтво

Закон за чужденците в Република България

Закон за българите, живеещи извън Република България

Устройствен правилник на Държавната агенция за българите в чужбина

ПМС № 103 от 1993 г.

Характеристика

Удостоверение за български произход се издава на лица с български произход, желаещи да кандидатстват за българско гражданство, да получат разрешение за пребиваване при облекчени условия и ред, както и да получат образование в българските средни и висши учебни заведения по реда на Закона за българите, живеещи извън Република България и ПМС № 103 от 1993 г.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентен да издаде удостоверението по настоящата услуга е председателят на Държавната агенция за българите в чужбина.

II. Молител

Молител може да бъде всяко заинтересовано лице, отговарящо на нормативноустановените изисквания.

III. Нормативноустановени изисквания

За да получи удостоверение за български произход, молителят трябва да отговаря на изискванията за българин, живеещ извън Република България съгласно Закона за българите, живеещи извън Република България.

Българин, живеещ извън Република България, по смисъла на посочения закон е лице, което:

1. има поне един възходящ от български произход;

2. притежава българско национално съзнание;

3. пребивава трайно или постоянно на територията на друга държава.

IV. Необходими документи

Необходимите документи за получаване на удостоверение за български произход са следните:

1. Молба по образец до Председателя на Държавната агенция за българите в чужбина;

2. Копие от акт за раждане (оригиналът се представя за сверка);

3. Копие от задграничен паспорт – страниците с данните на лицето и печатите на граничния контрол от последното му влизане в Република България;

4. Нотариално заверена декларация за българско национално съзнание по образец .

Български произход се доказва с един от следните документи:

- Документи издадени от български или чужд държавен орган;

- Съдебно решение за доказан български произход по общия исков ред;

- Документ, удостоверяващ българския произход на лицето, издаден от организация на българи, живеещи извън Република България.

V. Вътрешен ход на административната услуга

Председателят на Държавната агенция за българите в чужбина, след като бъде сезиран по съответния административен ред, издава, или респ. отказва да издаде, удостоверение за български произход.

VI. Срокове

Издаването на удостоверение за български произход се извършва в срок от 30 календарни дни. Издаването на удостоверение за български произход на студенти се извършва в срок от 15 календарни дни.

0 коментара

Добавете коментар