ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ НА ЧУЖДЕНЕЦ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 09:20


Правно основание

Закон за Министерството на вътрешните работи

Закон за чужденците в Република България (ЗЧРБ)

Закон за българските документи за самоличност

Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ)

Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи

Правилник за издаване на българските документи за самоличност

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси

Характеристика

Чужденците пребивават в Република България краткосрочно и дългосрочно.

Краткосрочното пребиваване е до 90 дни от датата на влизането в страната. Срокът може да бъде продължен от службите за административен контрол на чужденците по причини от хуманитарен характер.

Дългосрочното пребиваване е:

1. продължително - с разрешен срок до една година;

2. постоянно - с разрешен неопределен срок.

Забележка: посочените срокове не се прилагат за чужденците, получили закрила по Закона за убежището и бежанците

Настоящото изложение цели да укаже реда и условията за издаване на разрешение за продължително пребиваване на чужденци в Република България, както и за продължаване срока на пребиваване.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентността по настоящата услуга е предоставена на органите на Министерството на вътрешните работи.

II. Заявител

Заявител по настоящата услуга може да бъде физическо лице – чужденец.

Разрешение за продължително пребиваване могат да получат чужденци, които притежават виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни (издава се на чужденец, който желае да се установи продължително или постоянно в Република България) и:

1. желаят да извършват работа по трудово правоотношение след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика;

2. осъществяват търговска дейност в страната по законоустановения ред, като в резултат на тази дейност са разкрити най-малко 10 работни места за български граждани, освен когато е уговорено друго в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България;

3. са приети на редовно обучение в лицензирани учебни заведения;

4. са чуждестранни специалисти, пребиваващи в страната по силата на международни договори, по които Република България е страна;

5. имат основание да им бъде разрешено постоянно пребиваване или са сключили брак с постоянно пребиваващ в страната чужденец;

6. са представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирани в Българската търговско-промишлена палата;

7. са финансово осигурени родители на постоянно пребиваващи в страната чужденци или на български гражданин;

8. са постъпили на продължително лечение в лечебно заведение и разполагат с финансови средства за лечение и издръжка;

9. са кореспонденти на чуждестранни средства за масово осведомяване и имат акредитация в Република България;

10. са пенсионно осигурени и разполагат с достатъчно средства за издръжка в страната;

11. извършват дейност по Закона за насърчаване на инвестициите;

12. са членове на семейството на чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване;

13. са родители на чужденец или са във фактическо извънбрачно съжителство с чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване на основание чл. 22, ал. 3 ЗЧРБ;

14. желаят да извършват дейност на свободна практика след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика в съответствие с чл. 24а ЗЧРБ;

15. желаят да извършват дейност с нестопанска цел след разрешение от Министерството на правосъдието при условия и по ред, определени с наредба на министъра на правосъдието, съгласувано с министъра на вътрешните работи;

16. са получили статут на специална закрила по чл. 25 от Закона за борба с трафика на хора;

17. са членове на семейството на български гражданин по чл. 2, ал. 2 ЗЧРБ.

Посочените лица следва да имат осигурено жилище, издръжка, задължителни застраховки и осигуряване съгласно законодателството на Република България.

Забележка: Изискването по т. 2 за разкриване на най-малко 10 работни места за български граждани не се отнася за граждани на държавите - членки на Европейския съюз, както и за граждани на другите държави - членки на Европейското икономическо пространство.

III. Необходими документи

А) За получаване на разрешение за продължително пребиваване

За получаване на разрешение за продължително пребиваване чужденецът представя редовен документ за задгранично пътуване и подава:

1. молба по образец;

2. документ за платена държавна такса за извършване на услугата;

3. фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;

4. доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната.

Чужденец, получил разрешение за работа от компетентните държавни органи, освен документите по т. 1-4 прилага и заверено копие от разрешението за работа.

Чужденец, който има регистрация и осъществява търговска дейност по Търговския закон, при първоначално искане на разрешение за продължително пребиваване освен документите по т. 1-4 подава:

- заверено копие от съдебното решение за вписване в Търговския регистър;

- заверено копие от документа за данъчна регистрация;

- заверено копие от документа за регистрация в Национална агенция по приходите (НАП) и документ за платени осигуровки за 10 български граждани, работещи по трудово правоотношение, ако такъв се изисква по закон;

- документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на пребиваването му в страната.

При следващо искане на разрешение за продължително пребиваване на чужденец на същото основание се прилагат следните документи:

- съдебно удостоверение за актуално състояние по фирменото дело;

- удостоверение от съответната данъчна служба по седалището на лицето за декларирани финансови резултати и платени данъци;

- удостоверение от НАП, че чужденецът няма задължения към него;

- документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на пребиваването му в страната.

Чужденец, който осъществява дейност по друг законоустановен ред извън този по Търговския закон, при първоначално искане на разрешение за продължително пребиваване освен документите по т. 1-4 подава:

- документ за регистрация по съответния закон;

- документ за данъчна регистрация в предвидените от закона случаи;

- документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на пребиваването му в страната;

- документ за регистрация от НАП.

При следващо искане на разрешение за продължително пребиваване на чужденец на същото основание се подават:

- удостоверение за актуално състояние на регистрираната дейност;

- удостоверение от съответната данъчна служба по седалището на лицето за декларирани финансови резултати и платени данъци;

- удостоверение от НАП, че няма просрочени задължения към него;

- документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на пребиваването му в страната.

Чужденец, който е приет за редовно обучение в училища, създадени по установения от закона ред, при искане на разрешение за продължително пребиваване освен документите по т. 1-4 подава:

- документ, удостоверяващ, че лицето е прието за редовно обучение и се обучава през учебната година в съответното училище;

- документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на пребиваването му в страната.

Тези документи не се изискват от чужденец, който е от българска народност.

Чужденец, пребиваващ в страната като специалист по силата на международен договор, по който Република България е страна, освен документите по т. 1-4 при искане на разрешение за продължително пребиване подава документ, издаден от компетентен орган, доказващ, че ще пребивава в страната по силата на международен договор.

При искане на разрешение за продължително пребиваване чужденец, който е родител на чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 14 ЗЧРБ, освен документите по т. 1-4 подава и удостоверение за раждане и документ за адрес на пребиваване.

При искане на разрешение за продължително пребиваване от чужденец, който е във фактическо извънбрачно съжителство с чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 14 ЗЧРБ, освен документите по т. 1-4 подава и документ за адрес на пребиваване.

Чужденец, получил разрешение за дейност на свободна практика от Министерството на труда и социалната политика, освен документите по т. 1-4 подава и заверено копие от разрешението.

Чужденец, получил разрешение за дейност с нестопанска цел, освен документите по т. 1-4 подава и заверено копие от разрешение, издадено от Министерството на правосъдието.

Чужденец, който има основание да получи разрешение за постоянно пребиваване по чл. 25, т. 1 - 8 ЗЧРБ, освен документите по т. 1-4 в съответствие с основанието подава:

- документи, доказващи основанието за разрешаване на постоянно пребиваване;

- удостоверение, издадено от службите за административен контрол на чужденците, за разрешено постоянно пребиваване на съпруга (съпругата), детето или родителите;

- документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на пребиваването му в страната;

- декларация за съгласието на двамата родители - в случаите по чл. 25, т. 3 ЗЧРБ;

- акт за раждане - в случаите по чл. 25, т. 4 ЗЧРБ;

- документ, удостоверяващ, че кандидатът е пребивавал най-малко 5 г. без прекъсване - в случаите по чл. 25, т. 5 ЗЧРБ;

- удостоверение за раждане, документ от Министерството на правосъдието, че лицето не е български гражданин, документ от общинската администрация на общината, на чиято територия лицето е живяло, преди да изгуби гражданството си, за вписване в регистъра на населението;

- копие от страниците на документа за задгранично пътуване, удостоверяващи влизането и пребиваването в Република България, ако лицето притежава такъв; в случай че лицето не може да представи такъв документ, се извършва проверка в информационните фондове на МВР; органите на дирекция "Миграция" на МВР изискват документи за раждане, за сключен граждански брак на родителя или друг документ, удостоверяващ престоя на чужденеца в Република България - в случаите по чл. 25, т. 8 ЗЧРБ.

За получаване на разрешение за продължително пребиваване чужденец, който е представител на чуждестранно лице, регистрирало търговско представителство в Българската търговско-промишлена палата (БТПП), освен документите по т. 1-4 подава:

- удостоверение (сертификат) за актуална регистрация на търговското представителство в БТПП, издаден не по-рано от един месец преди представянето му;

- заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация;

- документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на пребиваването му в страната.

За получаване на разрешение за продължително пребиваване чужденец, който е финансово осигурен родител на постоянно пребиваващ в страната чужденец или на български гражданин, освен документите по т. 1-4 подава:

- официален документ за раждане на низходящия;

- удостоверение, издадено от службите за административен контрол на чужденците, за разрешено пребиваване на лицата по т. 1 или документ за българско гражданство;

- документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на пребиваването му в страната;

- за лицата по чл. 2, ал. 2, т. 2 и 3 ЗЧРБ - доказателства за упражняване на родителските права върху низходящи само на съпруг/съпруга на български гражданин, които не са навършили 21 години и не са сключили брак, както и нотариално заверена декларация за съгласие от другия родител низходящите да пребивават дългосрочно в Република България.

За получаване на разрешение за продължително пребиваване чужденец, който е постъпил на продължително лечение в лечебно заведение и разполага с финансови средства за лечение и издръжка, освен документите по т. 1-4 подава:

- удостоверение от лечебно заведение, издадено по съответния ред, с посочен план за лечение и възстановяване;

- документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на пребиваването му в страната.

За получаване на разрешение за продължително пребиваване чужденец, който е кореспондент на чуждестранно средство за масово осведомяване и е акредитиран в Република България, освен документи по т. 1-4 подава и документ за акредитация, издаден от Министерството на външните работи.

За получаване на разрешение за продължително пребиваване чужденец, който е пенсионно осигурен и разполага с финансови средства за издръжка в страната, освен документите по т. 1-4 подава:

- документ, издаден от компетентните органи на съответната държава, удостоверяващ, че е пенсионно осигурен;

- документ от банка на територията на Република България, удостоверяващ, че има налична сметка, по която ще се получават съответните преводи от пенсията.

За получаване на разрешение за продължително пребиваване чужденец, който е извършил пряка инвестиция, освен документите по т. 1-4 подава и удостоверение от Министерството на финансите за извършена пряка инвестиция.

Член на семейство на чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 2, 4, 5, 6, 9 и 11 ЗЧРБ, освен документите по т. 1-4подава:

- документ за гражданско състояние, удостоверяващ принадлежността към семейството;

- удостоверение, издадено от службите за административен контрол на чужденците, за разрешено продължително пребиваване в Република България на съответния родственик;

- документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на пребиваването му в страната.

За получаване на разрешение за продължително пребиваване на чужденец, който е получил статут на специална закрила по чл. 25 от Закона за борба с трафика на хора, освен документите по т. 1-4 се подава и документ, издаден от компетентните органи, удостоверяващ предоставения статут на специална закрила.

За получаване на разрешение за продължително пребиваване на чужденец на основание чл. 24, ал. 1, т. 18 ЗЧРБ освен документите по т. 1-4 се подават:

- пълен препис от акта за сключване на граждански брак или съответният документ за раждане;

- фотокопие от личната карта на българския гражданин;

- декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 26, ал. 3 ЗЧРБ;

- нотариално заверена декларация за наличието на някое от обстоятелствата по чл. 2 ЗЧРБ.

Б) За продължаване на срока за пребиваване

Чужденец, влязъл в страната с валидна виза или по безвизов режим или с разрешение за краткосрочно пребиваване, или като транзитен пътник, представя редовен документ за задгранично пътуване и подава:

1. молба по образец;

2. документи, съдържащи доказателства за причините, които налагат срокът за пребиваване в страната да бъде продължен;

3. документ за платена държавна такса за извършване на услугата;

4. фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в Република България;

5. доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната;

6. задължителна медицинска застраховка.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Чужденецът подава необходимите документи в териториалната служба за административен контрол на чужденците.

Молбите за разрешаване на краткосрочно и продължително пребиваване се приемат от органите на дирекция "Миграция" или на звената "Миграция" при Столичната дирекция "Полиция" и областните дирекции "Полиция", като се представя и документ за платена държавна такса за извършване на услугата.

Молбите се разглеждат и решават в срок до 7 работни дни, като решението се съобщава писмено на чужденеца.

При издаване на разрешението се заплаща съответната такса. Неплащането на тази такса е основание за прекратяване на процедурата.

Когато държавни такси за продължаване на срока за пребиваване не се дължат съгласно международен договор, по който Република България е страна, или съгласно акт на Министерския съвет, продължаването на срока за пребиваване влиза в сила от датата на изтичането на последното разрешение за пребиваване на чужденеца в страната. Ако молбата е подадена след срока по чл. 12, ал. 1 ППЗЧРБ (7 работни дни преди изтичането на разрешения срок), продължението влиза в сила от датата на издаденото разрешение.

При разрешено пребиваване чужденецът е длъжен да представи документа си за задгранично пътуване в службата за административен контрол на чужденците за отразяване с щемпел на продължения срок.

При продължаване срока на пребиваване при извънредни обстоятелства органите на дирекция "Миграция" на МВР по своя преценка провеждат интервюта за установяване на необходимостта от продължаване срока на пребиваване.

Когато чужденецът не притежава виза тип "D" за дългосрочно пребиваване, органите на дирекция "Миграция" на МВР след съгласуване с дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи могат да продължат срока на пребиваване или да издадат разрешение за пребиваване когато държавният интерес налага това или при извънредни обстоятелства, като изпращат в дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи документ за платена такса за визата.

Разрешението за дългосрочно пребиваване по чл. 25а ЗЧРБ се издава от директора на дирекция "Миграция" на МВР след представяне на документ от съответното министерство.

V. Такси

При продължаване на срока за пребиваване на чужденец в Република България се събират следните такси:

1. до 6 месеца 200 лв.;

2. до 1 година 500 лв.

За извършване на самата услуга следва да се заплати такса от 5 лв.

9 коментара

  1. Възмутен съм от законите в тая държава!Съпругата ми за нещастие е Рускиня и сега трябва да работя за Руския консул и Миграция цял живот, така ли?Кой и за кого пише законите в Р. България?И на кого може да се оплаче човек...Изкарват ни от нерви вече.
  2. Защо хората,които имат интернационален брак са натоварени с толкова трудни процедури и такси? Това някакво наказание ли е за тезе,които са избрали чуждото пред българското?????
  3. "Защо хората,които имат интернационален брак са натоварени с толкова трудни процедури и такси? Това някакво наказание ли е за тезе,които са избрали чуждото пред българското?????" Отговорът е ясен приятелю!Цялата ни държава е едно голямо недоразумение...ама сами сме си виновни, че им плащаме,трябва незабавно всички да спрем да плащаме всякакви измислени такси,които са ни наложени като за "НАЗИДАНИЕ" и да вземем съдбите си в собствените си ръце!Плюя на тая мръсна просташка държава!Плюйте и вие всички на нея!Обичам страната България, ненавиждам държавата България!
  4. Същото е и с арменците. За нещастие съпругата ми е арменка. Въпреки че имаме дете родено тук, бълг. гражданин, от Миграция я глобиха с наказателна глоба 3000 лева за това че сме живели тук 6 години, отделно от 200 лева застраховки и др., след като ги палтихме и издадоха с хиляда зора една мизерна карта виза Д за 6 мес., само че с задна дата! Така след един месец тя изтича и са и казали че пак трябва всичко да почва отначало. Пълна полицейщина! Изобщо не им пука за мизерията в която вкарват хората с смесени бракове. Не се занимавайте с тях! Прочетете за дирекртива 38 на ЕС! Който може да се маха оттук!
  5. Нищо не се е променило в последно време! В МВР Миграция са абсолютни простаци. Ние чакаме вече 13 месеца за документ въпреки че съм платил вече 5000 лева! Не правете тази грешка да се занимавате с тях! Това не е държава а КЕБЕФ! Четете за Директива 38 на ЕС. Нека полицейските свине си останат сами в кочината заедно с циганите и цар Киро!!!! Умирам от яд че не се махнахме а тръгнахме да спазваме законите!
  6. Аз за съжаление съпруга ми е украинец живяли сме 12г в испания там документи съпруга ми получи на 5г само срещу 3 документа адресна регистрация и на двамата удостоверението за граждански брак преведено и че е на моя издръжка такси не се събират като тука а за картата платихме 18евро тука мисля тея хора нямат понятие как живеят хората в европа и лошото е че нямат желание да направят живота да е по европеиски който е на мойто дередже да се маха от тая страна защото живота е непоносим и надежди няма за по добро бъдеще
  7. Съпругът ми е сириец и вече за 3 г плащаме по 1000 лв за разни документи. .Процедурата преди не е била такава,давали са направо постоянно пребиваване и с възможност за пътуване в ЕС,докато сега не можело заради наплива от бежанци.И после защо бягаме от България ?
  8. Може ли да се продължи разрешителното за продължително пребиваване на чужденец, учащ в България от адвокат или друго упълномощено лице или е 100% задължително лично да се яви лицето в дирекция миграция? В смисъл достатъчно ли е да се яви само за получаване на продълженото разрешително след като документите му са подадени от редовно упълномощен български адвокат? Благодаря ви!
  9. Не мога да разбера каква е логиката български гражданин,който си плаща данъците на държавата да плаща всяка година по 500 лева за да може да бъде до законната си съпруга.А ако няма тези пари какво да прави-да се радва на лявата или дясната си ръка ли?Това е чиста форма държавно печалбарство и е нечовешко.В същото време някое човекоподобно прескача оградата на границата и държавата поема БЕЗПЛАТНО всички грижи за него,на съществото му харесва и тук се изсипва неговата рода или цялото племе.Аз съм патриот,но се чувствам унижен от собствената си държава.

Добавете коментар