ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЯ НАД 500 000 ЩАТСКИ ДОЛАРА

  • Вторник, 10 Февруари 2009 09:18


Правно основание

Закон за Министерството на вътрешните работи

Закон за чужденците в република България

Закон за българските документи за самоличност

Правилник за прилагане на Закона за чужденците в република България

Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи

Правилник за издаване на българските документи за самоличност

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси

Характеристика

Разрешение за постоянно пребиваване съгласно Закона за чужденците в република България могат да получат чужденците:

1. от българска народност;

2. пет години след сключването на граждански брак с постоянно пребиваващ в страната чужденец;

3. малолетни и непълнолетни деца на постоянно пребиваващ в страната чужденец, които не са встъпили в брак;

4. родители на български гражданин, когато му осигуряват дължимата по закон издръжка, а в случаите на припознаване или осиновяване - след изтичане на 3 години от припознаването или осиновяването;

5. пребивавали на законно основание без прекъсване на територията на страната през последните 5 години, като в случаите, когато са приети на редовно обучение в лицензирани учебни заведения, се отчита само половината от времето на пребиваване;

6. инвестирали в страната над 500 000 щатски долара по законоустановения ред;

7. които не са лица от български произход, родени на територията на Република България, изгубили са българското си гражданство по изселнически спогодби или по собствено желание и желаят трайно да се установят на територията на страната;

8. които до 27 декември 1998 г. са влезли, пребивават или са родени на територията на Република България и чийто родител е сключил граждански брак с български гражданин;

9. членове на семейството на български гражданин, ако са пребивавали непрекъснато на територията на Република България през последните пет години.

Настоящото описание цели да укаже реда и условията за издаване на разрешение за постоянно пребиваване на чужденци в Република България на основание инвестиция над 500 000 щатски долара по законоустановения ред.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентността по настоящата услуга е предоставена на органите на Министерството на вътрешните работи.

II. Заявител

Заявители по настоящата услуга могат да бъдат чужденци, инвестирали в страната над 500 000 щатски долара по законоустановения ред.

III. Необходими документи

Заявителят следва да , подава молба по образец, към която прилага:

1. подробна автобиография;

2. документ за платена държавна такса за извършване на услугата;

3. две снимки;

4. редовен документ за задгранично пътуване;

5. удостоверение от Министерството на финансите за извършена пряка инвестиция.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Документите за разрешаване на постоянно пребиваване на чужденец в Република България се подават в службите за административен контрол на чужденците в Столичната дирекция "Полиция" и областните дирекции "Полиция" не по-късно от 60 дни преди изтичането на срока на разрешеното му пребиваване.

Молбите, придружени с необходимите документи, се разглеждат и решават в срок до 60 дни от датата на подаването им, като решението се съобщава писмено на чужденеца.

Службите изпращат документите на чужденците за разглеждане и решаване от директора на дирекция "Миграция".

След получаване на съобщението за разрешено постоянно пребиваване чужденецът представя документ за платена държавна такса.

V. Такси

Дължимите такси са уредени в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси.

0 коментара

Добавете коментар