ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ОСИНОВЯВАЩИ ЗА ПЪЛНО ОСИНОВЯВАНЕ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 09:08


Правно основание

Наредба № 4 от 25 ноември 2003 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистъра на деца за пълно осиновяване

Характеристика

Настоящото изложение указва реда и условията за издаване на разрешение за вписване в регистъра на осиновяващи за пълно осиновяване от Агенцията за социално подпомагане (АСП) на лице, което желае да осинови дете при условията на пълно осиновяване.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е директорът на дирекция "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане.

2. Заявител

Заявител на услугата е лице, което желае да осинови дете при условията на пълно осиновяване.

3. Необходими документи

Заявителят подава писмено заявление за получаване на разрешение за вписване в регистъра на осиновяващи за пълно осиновяване до дирекция “Социално подпомагане” по постоянния си адрес. Заявлението съдържа:

- лични данни;

- кратка история на семейството на осиновяващия;

- информация за финансовото и социалното положение на осиновяващия;

- изброяване на регионалните дирекции за социално подпомагане, в чиито регистри лицето желае да бъде вписано;

- мотиви за осиновяването;

- други обстоятелства от значение за осиновяването;

- подпис.

Към заявлението се прилагат следните документи:

- документ, удостоверяващ, че лицето не е лишавано от родителски права;

- медицинско свидетелство за физическо и психическо здраве;

- свидетелство за съдимост;

- документ, удостоверяващ липсата на образувано наказателно производство;

- документ за доходи и имотно състояние;

- препоръки;

- доклад за годността на осиновяващия да осинови дете, изготвен от съответния компетентен орган в държавата по постоянното му местопребиваване;

- декларация за готовност за сътрудничество с дирекция “Социално подпомагане”.

4. Вътрешен ход на административната услуга

В срок до три месеца от подаване на заявлението дирекция "Социално подпомагане" извършва социално проучване на лицето относно годността му да осинови дете. Социалното проучване се извършва от определен от директора на дирекция "Социално подпомагане" социален работник. При необходимост в извършването на социалното проучване директорът включва и други специалисти от дирекцията. Проучването включва:

- най-малко три срещи с лицето, което желае да осинови;

- най-малко едно посещение в дома на лицето, което желае да осинови;

- най-малко една среща с членовете на семейството на лицето, което желае да осинови, и с лицата, живеещи с него;

- най-малко една среща с лицата, дали препоръки.

За резултатите от проучването социалният работник изготвя доклад относно годността на лицето да осинови дете при условията на пълно осиновяване, в който дава заключение относно годността на лицето, което желае да осинови, и прави мотивирано предложение до директора на дирекция "Социално подпомагане" за издаване или отказ за издаване на разрешение за вписване в регистъра на осиновяващи за пълно осиновяване. В 7-дневен срок от представянето на доклада по чл. 17 директорът на дирекция "Социално подпомагане" издава разрешение или мотивиран отказ за вписване в регистъра на осиновяващи за пълно осиновяване. В разрешението задължително се посочват и другите регионални дирекции за социално подпомагане, в чиито регистри да бъде вписано лицето.

0 коментара

Добавете коментар