ИЗДАВАНЕ НА МОРЯШКИ ПАСПОРТ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 09:07


Правно основание

Закон за българските документи за самоличност (ЗБДС)

Правилник за издаване на българските документи за самоличност (ПИБДС)

Инструкция на министъра на транспорта и съобщенията за издаване на моряшки паспорти (Инструкцията)

Характеристика

Настоящото изложение цели да укаже реда и условията за издаване на моряшки паспорти. Последните служат за удостоверяване самоличността на българските морски лица при преминаване на граница.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Моряшки паспорт се издава от Изпълнителна агенция "Морска администрация", като конкретните действия по осъществяване на услугата се извършват от служителите в отделите "Квалификация и регистрация на морските лица" в дирекции "Морска администрация" в Бургас, Варна, Русе и Лом.

2. Лица, на които се издават моряшки паспорти

Моряшки паспорти се издават на морските лица. "Морски лица" са физически лица, които изпълняват длъжности на кораб или са включени в списъка на екипажа на някакво друго основание. "Морски лица" са и физическите лица, които на брега изпълняват длъжност, свързана с корабоплаването или контрола върху него.

Моряшки паспорти се издават и на български граждани, собственици на плавателни съдове за спорт и развлечение, когато ще извършват задгранично плаване.

3. Необходими документи

За издаване на моряшки паспорт се подават следните документи:

- заявление по образец, съгласно приложение № 1 на Правилника за издаване на българските документи за самоличност с приложени към него:

- писмо-искане за издаване на моряшки паспорт (от корабопритежателя, менинг-агента или ръководителя на учебното заведение) или договор за наемане на работа, респективно писмо за наемане на работа (когато договорът ще бъде подписан на борда на кораба в чуждо пристанище);

- лична карта;

- актуални снимки – 2 бр., съгласно ЗБДС;

- невалиден (стар) моряшки паспорт, ако има такъв;

- оригинал и фотокопие на свидетелство за правоспособност, ако лицето има такава;

- оригинал и фотокопие на диплома за завършено образование;

- документ за отбита военна служба за български граждани, когато подлежат на такава;

- акт за раждане на българските граждани (ако на лицето не е бил издаван документ за самоличност съгласно Закона за българските документи за самоличност);

- документи за платени такси по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи, и Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.

Забележка: За бърза или експресна услуга се прилага и свидетелство за съдимост.

4. Вътрешен ход на административната услуга

4.1 Адресат на заявлението

Заявлението и приложенията към него се подава до директора на Изпълнителната агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта.

4.2 Срокове за издаване на моряшкия паспорт

В зависимост от вида на услугата – обикновена, бърза или експресна, сроковете за осъществяване й са съответно: до 30 дни, до 3 работни дни и до 8 работни часа.

4.3 Действия на оправомощените служители

Служителите от отдел "Квалификация и регистрация на морските лица" в териториалните дирекции на Изпълнителна агенция "Морска администрация" извършват следните видове проверки:

- дали заявлението е правилно попълнено;

- относно наличието, съответствието и валидността на изискваните за издаване на моряшки паспорт документи.

След това служителите сверяват попълнените данни с вписаните такива в потвърждаващите ги документи и връщат оригиналните документи на лицето.

5. Такси

На основание Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси се дължат, както следва: за обикновена услуга – 30 лева, за бърза – 60 лева и за експресна – 150 лева.

На основание Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта се събира такса в размер на 20 лева.

5 коментара

  1. поро4ността с която се рекетира и притиска народа няма нито граници нито краи.Но трябва да ви е ясно 4е има Видов ден.
  2. Институцийте в България нямат срам и оправия,там работят хора който не искат да помогнат на човек а да му се изсмеят.
  3. - писмо-искане за издаване на моряшки паспорт (от корабопритежателя, менинг-агента или ръководителя на учебното заведение) или договор за наемане на работа, респективно писмо за наемане на работа (когато договорът ще бъде подписан на борда на кораба в чуждо пристанище);
    Какво означава това ?! -Доказване необходимостта от моряшки паспорт или изнудване на спрямо хората! Очевидно е, че Морска администрация упражнява монополно влияние, чрез издаване на документите. Коя корабна или меннинг компания сключва договор за работа с "лицето" 1-2 месеца преди постъпването му в длъжност? Има ли компания в България - извън морската сфера - сключваща предварителен договор за работа 1-2 месеца предварително, преди лицето да встъпи в длъжност? Няма да ви лъжа, за всички е ясно само едно: с това се цели издаването на документите в най-кратки възможни срокове, като единствена алтернатива за хората. От друга страна за кандидатстване за работа агенциите изискват наличие на "същият" този паспорт или поне да бъде подаден предварително за издаване в МА. Ако има агенция за защита на потребителите, божий глас или друга правоспособна институция е редно да вземе отношение по темата. В крайна сметка за моряшки паспорт отиват хора, които търсят работа в този сектор и нуждата от доказване необходимостта на документа е редно да се прави при получаване, а не при подаване на документи. П.С. Остава сега и МВР да поиска предварително доказване нуждата от издаване на задграничен паспорт!
  4. Искам да ти кажа приятел че фирмата към която си решил да се качваш независими какъв(дори кадет),ще ти издадат такъв документ елементарен е 1 страничка!ще напишат някакъв измислен кораб и началника в офиса ще се разпише и печат, но трябва да си избрал компянията!
  5. Да де,но защо пак трябва да е по заобиколен начин..,а какво общо има диплома за завършено ,каквото и да е образование,което ме кара да се замислям с потрес ,къде ли ми е дипломката,тъй като вече сума ти и време пътувам ,а това е първи път ,в който тя ми е нужна..

Добавете коментар