ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЙТО НЕ Е ГРАЖДАНИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 09:06


Правно основание

Закон за Министерството на вътрешните работи

Закон за чужденците в Република България

Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България

Правилник за прилагане на закона за Министерството на вътрешните работи

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Инструкция № IЗ-487 от 28 март 2007 г. за реда и организацията за издаване на документите по закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на европейския съюз и членовете на техните семейства

Характеристика

Поместеното изложение указва реда и условията за издаване на карта за постоянно пребиваване на член на семейството на гражданин на Европейския съюз, който не е гражданин на Европейския съюз.

Член на семейството на гражданин на Европейския съюз, който не е гражданин на Европейския съюз, може да пребивава продължително или постоянно в Република България, за което му се издава карта за пребиваване.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Картата за постоянно пребиваване, предмет на разглежданата услуга, се издава от дирекция "Миграция" - Национална служба "Полиция" или в звената "Миграция" при областните дирекции "Полиция" и Столичната дирекция "Полиция".

II. Заявител

Заявителят следва да не е гражданин на Европейския съюз, но да е член на семейството на гражданин на Европейския съюз.

III. Нормативно установени изисквания

Документите следва да бъдат подадени лично.

IV. Необходими документи

Лицето следва да подаде "Заявление за издаване на карта за пребиваване в Република България". Към заявлението се прилагат и:

1. копие на валиден документ за самоличност - паспорт или заместващ го документ;

2. документ, който удостоверява, че лицето е член на семейството на гражданина на Европейския съюз;

3. документ, който удостоверява постоянното пребиваване на гражданина на Европейския съюз, чийто член на семейството е;

4. документ за платена държавна такса съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

V. Вътрешен ход на административната услуга

Лицето лично подава "Заявление за издаване на карта за пребиваване в Република България" в дирекция "Миграция" - Национална служба "Полиция" или в звената "Миграция" при ОДП и Столичната дирекция "Полиция". Заявлението се подава два месеца преди изтичането на срока на продължителното пребиваване.

Картата за постоянно пребиваване на член на семейство на гражданин на Европейския съюз, който не е гражданин на Европейския съюз, се издава със срок на валидност до 10 години, като срокът не може да надвишава срока на валидност на националния му документ за самоличност.

Първата карта за постоянно пребиваване се издава в срок до два месеца след подаване на заявлението. Следваща карта за постоянно пребиваване се преиздава служебно след изтичане на срока й на валидност за срок не по-дълъг от 10 години по реда за издаване на първата карта.

VI. Такси

За издаване на карта за продължително пребиваване на член на семейство на гражданин на Европейския съюз, който член не е гражданин на Европейския съюз, се събира такса 10 лв.

1 коментара

  1. От 2010 г.имах карта постоянно пребиваващ в РБ чужденец с графа 'член семейство',при смяна на лк тази година нямам този статут ЧС-защо?

Добавете коментар