ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД

  • Вторник, 10 Февруари 2009 09:05


Правно основание

Закон за администрацията

Закон за българското граждансдтво

Закон за чужденците в Република България

Закон за българите, живеещи извън Република България

Устройствен правилник на Държавната агенция за българите в чужбина

ПМС № 103 от 1993 г.

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се издава дубликат на удостоверение за български произход.

Удостоверение за български произход се издава на лица с български произход, желаещи да кандидатстват за българско гражданство, да получат разрешение за пребиваване при облекчени условия и ред, както и да получат образование в българските средни и висши учебни заведения по реда на Закона за българите, живеещи извън Република България и ПМС № 103 от 1993 г.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентен да издаде дубликат от удостоверението по настоящата услуга е председателят на Държавната агенция за българите в чужбина.

II. Молител

Молител може да бъде всяко заинтересовано лице, отговарящо на нормативноустановените изисквания. Подаването на документите по настоящата услуга може да бъде извършено и от упълномощено лице.

III. Нормативноустановени изисквания

За да получи дубликат на удостоверение за български произход, молителят трябва да е удостоверил българския си произход.

IV. Необходими документи

За да започне производството по настоящата услуга е необходимо молителят да подаде Молба по образец до Председателя на Държавната агенция за българите в чужбина

V. Вътрешен ход на административната услуга

Производството по издаване на дубликат на удостоверение за български произход започва по искане на заинтересованите граждани.

Председателят на Държавната агенция за българите в чужбина, след като бъде сезиран по съответния административен ред, издава дубликат на удостоверение за български произход.

0 коментара

Добавете коментар