ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (МПС)

  • Вторник, 10 Февруари 2009 09:04


Правно основание

Закон за българските документи за самоличност

Закон за движението по пътищата (ЗДвП)

Наредба № I-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина

Правилник за издаване на българските документи за самоличност (ПИБДС)

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси

Характеристика

Настоящото изложение цели да разясни реда и условията, при които се издава дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС).
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно средство се издава от органите на Министерството на вътрешните работи.

II. Заявител

Заявител по настоящата услуга може да бъде физическо лице, което е притежавало СУМПС.

III. Нормативно установени изисквания

Издаването на дубликат на СУМПС се извършва, когато свидетелството е изгубено, откраднато, повредено или унищожено.

IV. Необходими документи

Необходимите документи, които заявителят следва да представи са:

- заявление по образец;

- декларация, че СУМПС е изгубено, откраднато или унищожено;

- предишното СУМПС – при повреждане или унищожаване.

V. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението, заедно с приложените необходими документи, се подава в звената "Пътна полиция" на ОД "П" или на СД "П" по постоянния адрес на заявителя и след представяне на лична карта или паспорт.

След получаване на документите служителите изготвят дубликата на свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Издаденият документ се получава лично от заявителя.

VI. Такси

Лицата, които не могат да представят стария си документ за самоличност поради това, че е насилствено отнет, повреден или унищожен по независещи от притежателя му причини, като стихийни бедствия, аварии, катастрофи, грабежи и оказване на неотложна медицинска помощ, се освобождават от заплащане на такси. Тези причини се установяват с документи, издадени от компетентните органи. Когато такива документи не бъдат представени, се събират такси в размер на таксата за издаване на СУМПС (виж услугата "Издаване и подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС)").

0 коментара

Добавете коментар