ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ СЪБИТИЯ И ФАКТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ, ПРИ ПОДАВАНЕ НА ПИСМЕНО ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

  • Вторник, 10 Февруари 2009 09:03


Правно основание

Административнопроцесуален кодекс

Закон за Министерството на вътрешните работи

Закон за българските документи за самоличност (ЗБДС)

Правилник за издаване на българските документи за самоличност

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси

Характеристика

Описанието на настоящата услуга цели да разясни реда за издаване на документи, удостоверяващи събития и факти, свързани с издаването на документи за самоличност, при подаване на писмено искане за предоставяне на информацията.

На български граждани се издават следните удостоверителни документи:

- удостоверение за наличие принудителни административни мерки по ЗБДС;

- удостоверение за издадени документи за самоличност;

- удостоверение за адреси;

- удостоверение за преминавания на държавната граница за определен период (до 01.01.2007г.).
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Данни от информационните фондове, свързани с издаването и ползването на българските документи за самоличност, се предоставят от съответната областна дирекция "Полиция" (ОД "П") по постоянен адрес или в Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" в Национална служба "Полиция" - МВР.

II. Заявител

Данните от информационните фондове за българските документи за самоличност с изключение на пръстовите отпечатъци, снети по реда на Закона за българските документи за самоличност се предоставят на:

1. държавни органи и организации съобразно законоустановените им правомощия;

2. български и чуждестранни граждани, притежаващи български документи за самоличност, само ако данните не засягат трети лица;

3. български и чуждестранни юридически лица на основата на закон или с акт на съдебната власт.

III. Необходими документи

Удостоверителните документи се издават на основание подадено заявление, с приложени документи за платени такси.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

След получаване на заявлението съответните служители извличат необходимата информация от информационните фондове за българските документи за самоличност.

Данните от информационните фондове за българските документи за самоличност се предоставят на гражданите на мястото, където са подали молбата.

Отказът за предоставяне на информация за данни от информационните фондове, регламентирани в ЗБДС, може да се обжалва по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс.

V. Такси

При подаване на писмено искане за предоставяне на информация за събития и факти, свързани с издаването на документи за самоличност, се събира такса 2 лв. за всяко лице, но не повече от 10 лв.

При издаване на документ, удостоверяващ данните, се събира такса 5 лв. за всяко лице, но не повече от 25 лв.

0 коментара

Добавете коментар