ИЗДАВАНЕ И ПОДМЯНА НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС НА ЧУЖДЕНЕЦ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 09:01
   


Правно основание

Закон за българските документи за самоличност

Закон за движението по пътищата (ЗДвП)

Наредба № I-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина

Правилник за издаване на българските документи за самоличност (ПИБДС)

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси

Характеристика

Настоящото изложение цели да разясни реда и условията, при които се издава и подменя свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) на чужденец.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Издаването и подмяната на свидетелство за управление на МПС (СУМПС) на чужденец е предоставено на органите на Министерството на вътрешните работи.

II. Заявител

Заявители по настоящата услуга могат да бъдат физически лица, отговарящи на нормативно установените изисквания.

III. Необходими документи

Необходимо е заявителят да представи:

- карта за продължително или постоянно пребиваване на чужденец;

- заявление по образец;

- документ за платена държавна такса;

- предишното СУМС – при подмяна;

- копие на свидетелство за завършена подготовка;

- карта за медицински преглед на водач на МПС;

- удостоверение за психологическа годност при първоначално придобиване на категории C1, C, D1, D, Tтб и Tтм;

- документ за завършен курс по оказване на първа долекарска помощ за водачи на МПС – при първоначално издаване.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

СУМПС се издава и подменя в звената "Пътна полиция" на Столична дирекция "Полиция" и областните дирекции "Полиция" по постоянния или настоящия адрес на заявителя след представяне на необходимите документи.

V. Такси

За издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство на чужденец се събира такса 18 лв.