–У—А–µ—И–Ї–∞
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:129. Error 9: Invalid character

  • –Т—В–Њ—А–љ–Є–Ї, 10 –§–µ–≤—А—Г–∞—А–Є 2009 09:00ѕравно основание

«акон за българските документи за самоличност
«акон за движението по пътищата («ƒвѕ)
Ќаредба є I-157 от 1 октомври 2002 г. за услови€та и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и т€хната дисциплина
ѕравилник за издаване на българските документи за самоличност (ѕ»Ѕƒ—)
“арифа є 4 за таксите, които се събират в системата на ћинистерството на вътрешните работи по закона за държавните такси


’арактеристика

Ќасто€щото изложение цели да раз€сни реда и услови€та, при които се издава и подмен€ свидетелство за управление на моторно превозно средство (ћѕ—).

Ѕългарското свидетелство за управление на моторно превозно средство е индивидуален удостоверителен документ за правоспособност за управление на моторно превозно средство.

—видетелство за управление на ћѕ— се издава при:

1. първоначално придобиване правоспособност за управление на ћѕ— от определена категори€;
2. придобиване на правоспособност за управление на ћѕ— от нова категори€;
3. възстанов€ване на правоспособност поради отнемане на контролните точки;
4. подм€на на стар образец свидетелство за управление с нов;
5. подм€на поради изтичане срока на валидност;
6. подм€на поради пром€на в данните на водача;
7. издаване на дубликат;
8. подм€на на чуждестранно национално свидетелство за управление.

ѕодм€на на свидетелство за управление на ћѕ— се извършва при:

1. изтичане срока на валидност;
2. подм€на на стар образец с нов;
3. пром€на в данните на водача.


ѕроцедура:
††
I.  омпетентен орган

—видетелството за управление на моторно превозно средство се издава от органите на ћинистерството на вътрешните работи.

II. «а€вител

«а€вител може да бъде лице, отговар€що на нормативно установените изисквани€.

III. Ќормативно установени изисквани€

—видетелството за управление на ћѕ— се издава само на физически лица, които отговар€т на нормативните изисквани€ за възраст, физическа и психологическа годност.

—видетелството за управление на ћѕ— се издава след придобиване на правоспособност по «акона за движението по пътищата.

IV. Ќеобходими документи

ѕървоначалното издаване на свидетелство за управление на ћѕ— се извършва въз основа на служебно изпратен от регионалните дирекции "јвтомобилна администраци€" оригинален протокол за успешно положен изпит, като лицето представ€:

1. за€вление по образец и приложени документи съгласно ѕравилника за издаване на българските документи за самоличност (ѕ»Ѕƒ—);
2. копие на свидетелството за завършена подготовка;
3. карта за медицински преглед на водач на ћѕ—;
4. удостоверение за психологическа годност съгласно изисквани€та, определени в «ƒвѕ;
5. документ за завършен курс по оказване на първа долекарска помощ за водачи на ћѕ—.

ѕри придобиване на нова категори€ или възстанов€ване на правоспособност поради отнемане на контролните точки на водача се издава ново свидетелство за управление на ћѕ— въз основа на служебно изпратен оригинален протокол за успешно положен изпит, като лицето представ€ и документите по т. 1, 2, 3 и 4, както и старото свидетелство за управление на ћѕ—.

«а подм€на водачите подават документите, посочени в, т. 1 и 3, както и старото свидетелство за управление на ћѕ—.

ѕри издаване и подм€на на свидетелство за управление на ћѕ— освен документите, изисквани в съответствие с актовете по прилагането на «акона за движението по пътищата, се изискват и:

1. документ за платена държавна такса;

3. при изгубено, откраднато, повредено или унищожено свидетелство за управление - деклараци€ за съответното обсто€телство.

V. ¬ътрешен ход на административната услуга

«а€влението, заедно с приложените необходими документи, се подава в звената "ѕътна полици€" на ќƒ "ѕ" или на —ƒ "ѕ" по посто€нни€ адрес на за€вител€ и след представ€не на лична карта или паспорт.

ƒанните от за€влението се свер€ват в информационните фондове, свързани с българските документи за самоличност. ѕри несъответствие на данните от за€влението с данните от информационните фондове, свързани с българските документи за самоличност, документът не се издава до привеждането им в съответствие.

—видетелството за управление на ћѕ— се издава при обикновена услуга до 30 дни и при бърза услуга до 10 дни от приемане на за€влението.

»здаденото свидетелство за управление на ћѕ— се получава лично от за€вител€.

—рокът на валидност на свидетелството за управление на моторно превозно средство е 10 години, а на лица с физически недостатъци - до 5 години.

«а начална дата на срока на валидност на свидетелството за управление на ћѕ— се счита датата на издаването му.

VI. “акси

«а издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство (ћѕ—) се събират следните такси:

1. за свидетелство за управление на ћѕ— на лица до 58 г. - 18 лв.;
2. за свидетелство за управление на ћѕ— на лица от 58 до 70 г. - 8 лв.;
3. за свидетелство за управление на ћѕ— на инвалиди с определена I, II и III група инвалидност - 2 лв.

ќсвобождават се от заплащане на такси лицата, навършили 70-годишна възраст.

1 –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А–∞

  1. Ќ€ма информаци€ за това колко време отнема процедурата.

–Ф–Њ–±–∞–≤–µ—В–µ –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А